Stödjande miljörevisioner

Miljörevisionerna ska visa hur väl stadens förvaltningar och bolag efterlever bestämmelserna i Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning, fånga upp väsentliga avvikelser ur ett hela stadenperspektiv och hur effektivt det systematiska miljöarbetet fungerar för staden som helhet.

Bakgrund

Miljörevisionerna görs utifrån Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning. Anvisningen kompletterar Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll och fokuserar på systematik och ledning inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. Anvisningen är strukturerad enligt ”PDSAmodellen" (planera, genomföra, följa upp och förbättra). Stadens anvisning för systematisk miljöledning ska stärka miljö- och klimatarbetet och göra det enklare för stadens förvaltningar och bolag att arbeta systematiskt och samordnat. Anvisningens bestämmelser är ett viktigt arbetssätt för att staden ska kunna nå målen i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030. Miljö- och klimatnämnden ansvarar för att genomföra stödjande miljörevisioner i stadens förvaltningar och bolag. 

När görs miljörevisionerna?

Miljörevisionerna utgörs av verksamhetsbesök och under 2024 genomförs besöken i maj och juni hos de förvaltningar och bolag som tidigare har bedömts har ett systematiskt miljöarbete. I september och oktober genomförs besöken hos de förvaltningar och bolag som tidigare har bedömts inte har implementerat ett systematiskt miljöarbete fullt ut. 

Förberedelser

I så god tid som möjligt blir förvaltningen eller bolaget kontaktade av de medarbetare från miljöförvaltningen som ska genomföra miljörevisionen för att stämma av upplägg och vilka eventuella dokument som behöver skickas in. Tillsammans bokas datum och tid för verksamhetsbesöket. I april får förvaltningarna och bolagen en enkät, med frågor om det systematiska miljöarbetet. Enkätsvaren fungerar som ett underlag inför verksamhetsbesöket. Frågorna i enkäten ska besvaras senast två veckor innan miljörevisionen eller enligt överenskommelse.

Vad behöver redovisas inför verksamhetsbesöket?

Medarbetare från miljöförvaltningen som ska genomföra miljörevisionen kontaktar miljökontaktpersonen från förvaltningen eller bolaget för att begära in eventuellt underlag de bedömer behövs skickas in innan verksamhetsbesöket. Det kan till exempel vara förvaltningen eller bolagets :

  • Kartläggning och bedömning av miljöpåverkan
  • Miljömål och åtgärder
  • Uppföljning och utvärdering av miljöarbetet
  • Verksamhetens styrdokument för det systematiska miljöarbetet

Verksamhetsbesök

Majoriteten av verksamhetsbesöken genomförs fysiskt på plats hos förvaltningen eller bolaget.

Vem ska närvara på verksamhetsbesöket?

Under den första delen av verksamhetsbesöket deltar direktör/VD samt andra representanter från förvaltnings-/bolagsledningen, till exempel avdelningschef som ansvarar för verksamhetens styrning och ledning och/eller avdelningschef som ansvarar för verksamhetens miljöarbete.

Under andra delen av verksamhetsbesöket deltar miljökontaktpersonen samt nyckelpersoner i verksamheten kopplade till arbetet med mål och delmål i miljö- och klimatprogrammet samt andra styrande dokument inom den ekologiska dimensionen.

Vad händer efter miljörevisionen?

Återkoppling till alla förvaltningar och bolag

Efter genomfört verksamhetsbesök får förvaltningen eller bolaget en skriftlig återkoppling. Återkopplingen innehåller miljöförvaltningens sammanfattande bedömning av det systematiska miljöarbete, rekommendationer för fortsatt arbete samt eventuella avvikelser som har noterats.

Sammanfattande rapport till politiken

I november när alla miljörevisioner är genomförda sammanställs bedömningar, iakttagelser och en övergripande analys i en rapport. Rapporten innehåller slutsatser och förslag till hur stadens systematiska miljöarbete kan utvecklas för att ytterligare bidra till att uppfylla målen i miljö- och klimatprogrammet. Rapporten redovisas i miljö- och klimatnämnden i december och till stadsledningskontoret och kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. Här kan du ta del av sammanfattande rapporter från tidigare år.