Delmål 1: Göteborgs Stad sköter och skyddar arters livsmiljöer så att naturvärdena utvecklas


I Göteborg finns flera livsmiljöer för växt- och djurarter som staden, ur ett nationellt perspektiv, har ett särskilt stort ansvar att bevara och utveckla. Dessa livsmiljöer kallas ansvarsbiotoper. Miljöförvaltningen har tagit fram 23 kategorier av ansvarsbiotoper för Göteborg.

Många av ansvarsbiotoperna är beroende av kontinuerlig skötsel och brister i skötseln är ett av de stora hoten mot dem. Ett exempel är att välskötta hagmarker har minskat med nästan hälften från år 1990 till idag. Staden har inte heller all den kunskap som vi behöver för att göra rätt prioriteringar. Det medverkar till att vi inte sköter och skyddar naturvärdena tillräckligt idag.

För att nå målet behöver Göteborgs Stad inventera och bedöma skyddsbehovet för ansvarsbiotoperna så att vi kan göra rätt prioriteringar. Därefter behöver staden skapa ett långsiktigt skydd och skötsel för de biotoper som har behov av det.

Den största utmaningen är att öka insatserna i de särskilt skötselkrävande biotoperna så att vi bevarar och utvecklar deras särskilda naturvärden, även utanför skyddade områden. För områden som kräver betesdjur kan staden öka samverkan med sina arrendatorer och andra djurhållare. Staden behöver utveckla vårt arbete med de skyddsverktyg som lämpar sig för mindre områden, till exempel att skapa biotopskydd eller ingå naturvårdsavtal med privata markägare

Indikatorer och målvärden för delmål 1

Göteborgs Stad sköter och skyddar arters livsmiljöer så att naturvärdena utvecklas Startvärde 2020 Målvärde 2025 Målvärde 2030
Andel inventerade ansvarsbiotoper 5 av 12 (2022) 100 procent  -
Andel skyddsbedömda ansvarsbiotoper 2- av 12 (2022) 100 procent  -
Areal ansvarsbiotoper, totalt samt på kommunal mark Inväntar inventering  - Kompletteras senast 2025 utifrån inventeringar
Andel ansvarsbiotoper med naturvårdsinriktad skötsel och andel med formellt skydd, totalt samt på kommunal mark Naturvårdsinriktad skötsel: kräver utveckling

Andel formellt skydd: Inväntar inventering
 - Kompletteras senast 2025 utifrån inventeringar