Människan - Göteborgarna har en hälsosam livsmiljö


Den fysiska livsmiljön göteborgarna lever och verkar i har stor betydelse för hälsa och välbefinnande. Utsätts vi för skadliga ämnen, luftföroreningar och miljöer med höga ljudnivåer kan det ge hälsoproblem. Göteborg ska vara en grön och robust stad där människor kan leva ett gott och hälsosamt liv nu och i framtiden.

Målet handlar om att Göteborg ska ha ren luft, en bra ljudmiljö och att människor inte ska utsättas för skadliga ämnen i sin omgivning. Göteborgs Stad vill förstärka det i vår omgivning som påverkar människor positivt och minska det som påverkar oss negativt. Därför ska vi prioritera gång, cykel och kollektivtrafik och att göteborgarna har tillgång till grönområden. Vi ska också arbeta för att minska och fasa ut användandet av ämnen som skadar människors hälsa och miljön.

Läs mer om målet människan i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030

Delmål för människan

De tre miljömålen omfattar hela Göteborg. Under respektive miljömål finns delmål som fokuserar på de områden där Göteborgs Stad har störst möjlighet att påverka utvecklingen.

De fyra delmålen för människan är:

  1. Göteborgs Stad minskar användningen av skadliga ämnen
  2. Göteborgs Stad säkrar en god luftkvalitet för göteborgarna
  3. Göteborgs Stad säkrar en god ljudmiljö för göteborgarna
  4. Göteborgs Stad säkrar tillgången till grönområden och nyttjar ekosystemtjänster

Indikatorer och målvärden 

Tabellen nedan med indikatorer och målvärden visar vad det är vi ska uppnå till 2030 för att nå miljömålet Göteborgarna har en hälsosam livsmiljö.

Varje delmål har egna indikatorer och målvärden.

Göteborgarna har en hälsosam livsmiljö
Startvärde Målvärde 2030
Vägtrafikarbete, det vill säga antal körda kilometer med alla typer av motoriserade vägfordon per vardagsdygn, i Göteborg
7 262 000 fordonskilometer (2019)
25 procent lägre jämfört med 2019
Andel grön och blå yta i sammanhängande stadsbebyggelse (eller motsvarande benämning i kommande översiktsplan)
55 procent (2018)
Inte minskat jämfört med startvärdet
Tillgång till ”svala öar”
66 procent (2022)
Årlig ökning
Andel detaljplaner på kommunal mark där grönytefaktorer är satta i samrådet (procent/år)
3 procent (2019)
100 procent