Systematiskt miljöarbete

Göteborgs Stad ska ställa om till en ekologiskt hållbar stad till 2030. För att nå dit krävs att vi tillsammans i staden bidrar och går från ord till handling. Ett viktigt arbetssätt är stadens miljöledningssystem.

Systematiskt miljöarbete

Stadens systematiska miljöarbete styrs genom Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning. Anvisningen gäller för alla nämnder och bolagsstyrelser men också för styrningen på central nivå. Tanken är att arbetet lokalt (förvaltningar och bolag) och centralt (miljöförvaltningen och stadsledningskontoret) ska bidra till att staden växlar upp miljöarbetet.

Göteborgs kommunstyrelse har det övergripande ansvaret för att förvalta anvisningen för systematiskt miljöarbete. Miljöförvaltningen ska stödja, driva och analysera efterlevnaden av anvisningen samt stödja kommunstyrelsen att säkerställa det systematiska miljöarbetets effektivitet. Miljöförvaltningen ska också tillhandahålla stöd och varje år genomförs stödjande miljörevisioner som en del i uppföljningen av stadens systematiska miljöarbete.

Nämnder och styrelser har tillsammans med ledningen ansvaret att skapa förutsättningar att efterleva bestämmelserna i anvisningen för systematisk miljöledning för att bidra till att uppnå målen miljö- och klimatprogrammet och andra styrande dokument inom den ekologiska dimensionen.

Det systematiska miljöarbetet ska säkerställa att förvaltningar och bolag planerar, genomför, följer upp och förbättrar sina insatser och arbetssätt för att nå stadens miljömål och jobbar för en ständig förbättring. Anvisningen syftar till att effektivisera styrningen så att staden ska få bättre förutsättningar att arbeta systematisk med miljöpåverkan samt öka måluppfyllelsen i gemensamma mål. Anvisningen gäller för alla förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad.

Fördelarna med gemensamma bestämmelser är att hela staden kan ta sig an miljö- och klimatarbetet mer samordnat och med större kraft.

Länk till Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030

Stadens styrsystem

I anvisningen för systematisk miljöledning finns bestämmelser som utgår från Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll. Miljöarbetet ska integreras i den ordinarie styrningen av verksamheten, enligt anvisningens första del, Övergripande bestämmelser, så att inte miljöarbetet blir ett arbete "vid sidan av". Bestämmelserna behöver integreras i processer för styrning och uppföljning så att det passar organisationen och skapar en systematik som fungerar även på lång sikt. Det gäller att hitta en bra balans mellan administrationen och det praktiska miljöarbetet så att nyttan av systematiken blir så stor som möjligt i förhållande till insatsen.

Bestämmelser för det systematiska miljöarbetet

Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning bygger på stadens riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll och styrs enligt samma princip som stadens styrning; Planera, Genomföra, Följa upp och Förbättra, vilket även är i enlighet med standarder för miljöledningssystem som ISO14001 och Svensk Miljöbas.

Anvisningen är uppdelad i bestämmelser på samma sätt som stadens riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll.

Läs mer om respektive bestämmelse: