Delmål 3: Göteborgs Stad ökar den biologiska mångfalden i stadsmiljön


Mycket av den biologiska mångfalden i Göteborg finns i lägen som är nära staden.

De gröna inslagen i stadsmiljön har en stor potential att med rätt skötsel ge ett viktigt bidrag för att bevara de arter som finns i Göteborg. Det kan röra sig om direkta livsmiljöer för växter och djur eller möjligheter att sprida sig i landskapet. Vissa naturvärden kan försämras snabbt om de sköts fel eller inte alls. 

Utmaningen ligger i att kunna göra två saker samtidigt:

  • bygga ut staden i hög takt
  • se till så att den biologiska mångfalden ökar och tas tillvara som en resurs för Göteborgs Stad och invånarna.

Göteborgs Stad behöver hitta ett sätt för att biologisk mångfald och de ekosystemtjänster som den ger, blir synliga i exploateringskalkylerna. Vi behöver också ta fram nya verktyg som kompletterar Göteborgs Stads arbetssätt med att beräkna grönytefaktorer så att vi med smart planering kan kombinera stadsutveckling med biologisk mångfald. Vi behöver se till att områden med naturvärden sköts på rätt sätt. Det kan innebära att vi behöver ta fram nya skötselmetoder.

Indikatorer och målvärden för delmål 3

Göteborgs Stad ökar den biologiska mångfalden i stadsmiljön
Startvärde
Målvärde 2030
Andel allmän plats med markanvändning ”Natur” av total detaljplanerad yta
3,7 procent (2020)
Inte minskat jämfört med 2020
Andel kommunala bolag och förvaltningar som arbetar med skötsel och utveckling av utemiljöer, i syfte att främja biologisk mångfald
ca 70 % (2022) 100 procent
Areal våtmarker (i stadsmiljö)
201 hektar
Årlig ökning