Göteborgs Stads systematiska miljöarbete


Göteborgs Stads systematiska miljöarbetet innebär att alla förvaltningar och bolag systematiskt ska planera, genomföra, följa upp och förbättra sitt miljöarbete, som en del i den ordinarie styrningen. Bestämmelserna för det systematiska miljöarbetet beskrivs i Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning som gäller för alla förvaltningar och bolag.

Göteborgs Stads miljöledningssystem

Stadens miljöledningssystemet styrs genom Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning. Anvisningen gäller för alla stadens nämnder och bolagsstyrelser men också för stadens styrning på central nivå. Tanken är att samspelet mellan arbetet lokalt (förvaltningar och bolag) och centralt (miljöförvaltningen och stadsledningskontoret) ska bidra till att staden växlar upp miljöarbetet.

Göteborgs kommunstyrelse har det övergripande ansvaret för att förvalta stadens miljöledningssystem. Miljöförvaltningen ska stödja, driva och analysera efterlevnad av miljöledningssystemet samt stödja kommunstyrelsen att säkerställa systemets effektivitet. Detta görs genom att miljöförvaltningen tillhandahåller stöd, vägledning, utbildning och genomför stödjande miljörevisioner."

Göteborgs Stads nämnder och styrelser har tillsammans med förvaltnings- och bolagsledningarna ansvaret att skapa förutsättningar för att kunna hantera ambitionerna i miljö- och klimatprogrammet och andra styrande dokument inom den ekologiska dimensionen, till exempel avfallsplanen, samt bestämmelserna i miljöledningssystemet.

Miljöledningssystemet ska säkerställa att förvaltningar och bolag i staden planerar, genomför, följer upp och förbättrar sina insatser och arbetssätt för att nå stadens miljömål och jobbar för en ständig förbättring.

Fördelarna med gemensamma bestämmelser är att hela staden kan ta sig an miljö- och klimatarbetet mer samordnat och med större kraft.

Länk till Anvisning för systematiskt miljöledning

Länk till Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030

Stadens styrsystem

I anvisningens första del, Övergripande bestämmelser, står det att miljöledningssystemet ska integreras i den ordinarie styrningen av verksamheten. Miljöledningssystemet ska inte vara ett system ”vid sidan av”. Därför utgår anvisningens bestämmelser från Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll.

Anvisningens bestämmelser behöver integreras i förvaltningens eller bolagets processer för styrning och uppföljning så att det passar just den specifika organisationen. Det är viktigt att skapa ett system som fungerar på lång sikt.

Det gäller också att hitta en bra balans mellan administrationen och det praktiska miljöarbetet så att nyttan av miljöledningssystemet blir så stor som möjligt i förhållande till insatsen.

Bestämmelser i miljöledningssystemet

I anvisningen finns bestämmelser som varje förvaltning och bolag ska efterleva.

Läs mer om varje bestämmelse: