Miljöledningssystem

Förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad arbetar på ett systematiskt sätt för att minska sin miljöpåverkan. Fördelarna med ett gemensamt miljöledningssystem är att hela staden nu kan ta sig an miljö- och klimatområdet mer samordnat och med större kraft.

Ett gemensamt system

Miljöledningssystemet innebär att Göteborgs Stads nämnder och styrelser systematiskt planerar, genomför, följer upp och förbättrar sitt miljöarbete med stöd från centralt håll. Med en gemensam systematik blir det enklare att styra miljö- och klimatarbetet och se till att takten ökar och att åtgärder genomförs enligt plan.

I Göteborgs Stads miljöstyrningsmodell väver vi med andra ord in ekologisk hållbarhet på alla nivåer. Miljö- och klimatfrågorna blir på så sätt en självklar och inbyggd del i varje beslut, plan och aktivitet.

Ett arbete utifrån ett gemensamt miljöledningssystem stärker miljö- och klimatarbetet inom respektive verksamhet. Det ökar också möjligheterna till samarbete mellan förvaltningar och bolag och skapar på så sätt förutsättningar för att Göteborgs Stad ska nå miljö- och klimatmålen. 

Att hela staden arbetar utifrån ett gemensamt system gör det också möjligt att följa hur miljö- och klimatarbetet går och att se vilka effekter det ger. 

I och med att miljöledningssystemet är en del i den ordinarie styrningen av verksamheten och inte ett separat system ”vid sidan av” ökar möjligheterna att miljö- och klimatfrågorna står i fokus i det dagliga arbetet.

Läs vidare: Så fungerar miljöledningssystemet

Göteborgs Stads vägledningar och handledningar

För att underlätta det systematiska miljöarbetet finns flera vägledningar och handledningar för de förvaltningar och bolag som ska påbörja eller förbättra det systematiska miljöarbetet. Vägledningarna beskriver vad som ska göras och handledningarna beskriver hur det kan göras.

Du hittar mer information här: Vägledningar och handledningar