Utbetalning


Här hittar du information om hur den sökande får utbetalning av bidraget.

Utbetalning 

Utbetalning beskriver de kriterier som måste vara uppfyllda för att en utbetalning ska kunna göras.

När arbetet är utfört ska den sökande godkänna anpassningen för att få bidraget utbetalt. Till beslutet bifogas blanketten "Begäran om utbetalning" som sökande ska fylla i och återsända till handläggaren när arbetet är utfört.

Blanketten innebär att sökanden godkänner anpassningen och ger handläggaren fullmakt att betala ut bidraget till sökanden eller direkt till entreprenören. Handläggaren kan därefter betala ut bidraget om han eller hon inte anser att en slutkontroll ska göras på plats. Detta sker normalt endast vid mer omfattande anpassningar.

Återbetalning av bidrag

Ett bostadsanpassningsbidrag som redan har betalats ut till sökanden kan kommunen kräva tillbaka endast i följande två fall.

  • Om den som har mottagit bidraget har lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt förorsakat att bidrag felaktigt lämnats eller lämnats med ett för högt belopp.

  • Om bidraget lämnats felaktigt eller lämnats med ett för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.