Frågor och svar om bostadsanpassningsbidrag

Här hittar du frågor och svar om bostadsanpassningsbidrag.

På Boendeportalen finns information om syftet med intyget och vilken information som bör vara med. Det måste finnas en klar och entydig koppling mellan sökandes funktionsnedsättning och behovet av åtgärd. Vilket ord du använder för att styrka nödvändigheten är oväsentligt, men det ska entydigt framgå om du på ditt tjänsteansvar bedömer att den sökande har så stora problem att behovet av anpassning är nödvändig. Läs mer om vad som ska ingå i intyget på [länk till sida på boendeportalen om intyg]

Saknar du din fråga? Maila den till oss på bostadsanpassning.fk@stadsbyggnad.goteborg.se så får du svar.
 • Kan handläggaren och intygsskrivare göra gemensamma hembesök?

  Handläggare och intygsskrivare kan göra gemensamma hembesök men bedömning om behovet av anpassning måste vara gjord innan ett gemensamt hembesök. Ansökan och intyg ska alltså vara inskickat till stadsbyggnadskontoret. Syftet med ett gemensamt hembesök ska vara att titta på möjliga lösningar och förutsättningar, inte att se vad som är nödvändigt eller inte. Observera att handläggaren aldrig kan fatta beslut om att bidrag ska beviljas på plats.

 • Skickas stadsbyggnadsförvaltningen beslut till den sökande?

  Stadsbyggnadsförvaltningen skickar en kopia på beslutet till dig om din e-post adress finns hos oss. Skicka din e-post adress till bostadsanpassning.fk@stadsbyggnad.goteborg.se om du inte tidigare fått kopia på beslut. Se Kontakt för kontaktuppgifter till oss.

 • Gör stadsbyggnadsförvaltningens handläggare alltid hembesök?

  Hembesök görs i ärenden när handläggaren behöver få en uppfattning om bostadens skick och se vilka möjliga lösningar på anpassningen som finns. Vid ansökningar om t ex trösklar, spisvakt och stödhandtag görs normalt inga hembesök. 
 • Kan jag som intygsskrivare fylla i en ansökan om bostadsanpassningsbidrag för en av mina patienter?

  Det är viktigt att ansökan görs av sökande själv eftersom det är hen som är mottagare av bidraget. I de fall det inte är möjligt för den sökande kan du som intygsskrivare vara behjälplig vid ansökan. Ska någon annan föra sökandes talan (bestämma) i ärendet krävs fullmakt från sökande.

 • Kan man ansöka om bostadsanpassningsbidrag för vad som helst?

  Man har alltid rätt att söka bostadsanpassningsbidrag, oavsett vad det handlar om. Varje enskilt ärende prövas av bostadsanpassningsenheten enligt lagen (SFS 2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

  Bostadsanpassningsbidrag lämnas endast för anpassning av permanentbostäder. Om man är stadigvarandes boende i ett fritidshus måste det därför uppfylla kraven på dagens bostadsstandardförhållanden för att bidrag ska kunna lämnas. Vi lämnar till exempel inte bostadsanpassningsbidrag för att anpassa på en daglig verksamhet. 

  Bostadsanpassningsbidrag kan endast beviljas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i och i anslutning till en bostad. Till exempel är en Handy-dusch lös inventarier och beviljas därför inte. När det gäller tvättmaskin så kan man få bidrag för framdragning av el, vatten, men får själv ansvara för att den egeninköpta tvättmaskinen blir installerad, det vill säga ansluten.

 • Kan man få bidrag för återställning av anpassningar som gjorts i bostaden?

  Bidrag för återställning av anpassningar som gjorts i bostaden (återställningsbidrag) kan endast sökas av fastighetsägaren och lämnas för återställningar i hyresrätt eller allmänna utrymmen i en bostadsrätt. Småhusägare kan alltså inte få återställningsbidrag.

 • Kan man kombinera bostadsanpassningsbidrag och ROT-avdrag?

  ROT-avdrag kan inte lämnas för arbeten som bostadsanpassningsbidrag lämnats för. Den sökande kan bli återbetalningsskyldig och få betala vite till Skatteverket om denne erhåller ROT-avdrag för arbeten som du beviljats bostadsanpassningsbidrag för.

  Den sökande ska alltid kontakta handläggaren om hen har tänkt ansöka om ROT-avdrag i samband med anpassningen eller om ROT-avdrag har beviljats för sökta åtgärder redan innan ansökan om bostadsanpassningsbidrag gjorts.

 • Måste jag bifoga ett åtgärdsförslag till mitt intyg?

  Det är inget krav att bifoga ett åtgärdsförslag men ofta önskvärt. Åtgärdsförslaget är just ett förslag och handläggaren beslutar om teknisk lösning utifrån informationen i intyget. Åtgärdsförslaget är ett bra komplement till intyget som kan ge vägledning när handläggaren ska tolka intyget.

 • Måste jag bifoga ett utprovningsprotokoll när jag skriver intyg för en bidétoalett?

  Det bästa är att du bifogar ett utprovningsprotokoll eftersom det då blir tydligt för handläggaren vilken produkt du provat ut och vilka eventuella tillbehör som är nödvändiga.

 • Varför måste fastighetsägaren ge sitt medgivande till en anpassning, även om det bara handlar om ett stödhandtag?

  Hyres- och bostadsrättslagen reglerar vad hyresgäster och bostadsrättshavare får göra i sin bostad. Det är sökandes ansvar att få ett skriftligt medgivande från sin hyresvärd eller bostadsrättsförening att åtgärderna de beviljats bidrag för får utföras. Av medgivandet bör det också framgå att sökande inte kommer bli skyldig att återställa lägenheten till ursprungligt skick vid avflyttning eller i annat fall.

 • Vilka regler gäller vid byte av bostad?

  Det är viktigt att den sökande väljer bostad med stor omsorg utifrån de behov hen har på grund av sin funktionsnedsättning. Vid byte av bostad är det viktigt att den sökande tänker på bostadens utformning i fråga om, storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader i och i anslutning till bostaden, så att denna inte är uppenbart olämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen. Be alltid sökande som funderar på att flytta att kontakta bostadsanpassningsenheten för att få reda på vilka regler som gäller.

 • Vilka regler gäller vid reparation av anpassningar?

  Huvudregeln är att bidrag endast kan utgå för reparation av tekniskt avancerad utrustning som anpassats med stöd av bostadsanpassningsbidrag. Det är till exempel hissar, automatiska dörröppnare, bidétoaletter och köksliftar. Reparation av övriga åtgärder som till exempel ettgreppsblandare räknas som normalt bostadsunderhåll, förutom i de fall då orsaken till reparationen är onormalt slitage till följd av funktionsnedsättningen.