Fastighetsägare

Den här sidan vänder sig till dig som är fastighetsägare i Göteborg. Här hittar du information om kommunala kontrakt och bostadsanpassningsbidrag.

Kommunala kontrakt

Fastighetskontorets bostadsenhet ansvarar för samordning av kommunens insatser inom det boendesociala området och för anvisning av bostäder till hushåll som av sociala eller medicinska skäl inte på egen hand kan ordna en bostad.

Bostadsenheten är även mellanhyresvärd för hushåll som inte på egen hand får teckna hyreskontrakt med fastighetsägare. Grunden för detta är ett samarbetsavtal mellan bostadsmarknadens parter i Göteborg som reglerar tillgången till lägenheter och förutsättningarna för att få en bostad.

Bostäder till nyanlända

Från och med den 1 mars 2016 har fastighetskontoret ansvaret för att samordna framtagandet av bostäder för nyanlända hushåll som anvisats enligt Bosättningslagen. Uppdraget innebär dels att säkra tillgången på bostäder genom överenskommelser och avtal med bostadsmarknadens parter, dels att hyra ut bostäder i andrahand till målgruppen.

Göteborgs Stad har beslutat att nyanlända som anvisats enligt Bosättningslagen ska bo i genomgångsbostäder under en tidsbegränsad period. Beslutet fattades i Kommunstyrelsen den 20 april 2016. Utifrån detta beslut har fastighetskontoret hyrt ut bostäderna under en tidsbegränsad period om fyra år. Därefter har fastighetsnämnden den 21 oktober 2019 beslutat att barnfamiljer får en förlängd boendetid med ytterligare ett år, totalt fem år.

Bostadsanpassningsbidrag

Fastighetskontorets bostadsanpassningsenhet handlägger ärenden om bostadsanpassningsbidrag. Bidraget hjälper personer med funktionsnedsättning att anpassa sin bostad och dess närmiljö.