Göteborgs Stads förtursverksamhet


Här hittar du information om Göteborgs Stads förtursverksamhet med kommunala kontrakt

Exploateringsförvaltningen ansvarar för samordningen 

Exploateringsförvaltningen ansvarar för samordning av kommunens insatser inom det bostadssociala området och anvisning av bostäder till hushåll med särskilda behov. Detta innebär bland annat att exploateringsförvaltningens bostadsenhet skaffar fram bostäder till hushåll som av sociala eller medicinska skäl inte på egen hand kan ordna en bostad.

Samarbetsavtalet är grunden för samarbetet

Grunden för arbetet med kommunala kontrakt är ett samarbetsavtal mellan socialnämnderna, exploateringsnämnden och bostadsmarknadens parter i Göteborg. Avtalet reglerar tillgången till lägenheter och förutsättningarna för att få en bostad på detta sätt. Målet med det kommunala kontraktet är att hyresgästen får eget förstahandsavtal med fastighetsägaren.

Remiss om förtur till bostad

Det är socialförvaltningar och sjukvård som skickar förtursremisser till exploateringsförvaltningen som i sin tur kontrollerar att remisser följer samarbetsavtalets riktlinjer för bostadsanskaffning. Vid godkänd remiss matchar fastighetsägare hushåll mot ledig lägenhet i Bofast.

Exploateringsförvaltningen förvaltar kommunala kontrakt

Exploateringsförvaltningen tecknar förstahandsavtal med fastighetsägare och andrahandsavtal med hyresgäst efter godkänd matchning i Bofast. Förvaltning innebär bland annat besiktning av lägenhet och administration av hyror och andra kostnader. Vid problem i boendet agerar exploateringsförvaltningen i samråd med socialförvaltning och fastighetsägare mot hyresgästen. Fastighetsägaren ansvarar för fastighetsförvaltningen vilket bland annat innebär att lägenheten är i brukbart skick vid inflyttningen och fortsättningsvis.

Hyresgästen vårdar lägenheten, stör inte sin omgivning och betala hyran i tid

Hyresgästen ska vårda lägenheten väl, inte störa sin omgivning, betala in hyran i tid och ha en giltig hemförsäkring. Uppkommer det fel i lägenheten är det hyresgästens skyldighet att anmäla detta till fastighetsägaren. Hyresgästen är ansvarig för skador som uppkommer i lägenheten genom eget vållande eller vårdslöshet. Hyresgästen ska själv bo i lägenheten och inte hyra/låna ut den till andra.

Socialförvaltningarna ger hushållen stöd 

Socialförvaltningarna har ett ansvar för att förebygga att problem uppstår i boendet och att utan dröjsmål ordna så att hushållet får den hjälp det behöver om problem skulle uppstå. Arbetet med uppföljning ska framgå av arbetsplanen och innebär bland annat regelbundna hembesök.