Handläggningsprocessen


Här kan du som skriver intyg läsa om handläggningsprocessen för bostadsanpassningsbidrag.

Handläggningsprocessen

Handläggningsprocessen för bostadsanpassningsbidrag kan delas in i sex olika steg: ansökan, utredning, beslut, överklagande, utförande och utbetalning.Länkarna nedan beskriver innehållet i de sex stegen i handläggningsprocessen

  1. Ansökan beskriver hur en ansökan går till och vilka handlingar som ska bifogas.

  2. Utredning är de aktiviteter handläggaren måste göra i ett ärende innan han eller hon kan fatta ett beslut om bidrag ska beviljas eller inte.

  3. Beslut beskriver vad ett beslut innebär och hur detta kommuniceras till den sökande.

  4. Överklagande innehåller information om när man kan överklaga och hur det går till.

  5. Utförande är det steg då den sökande ska utföra sin anpassning som han eller hon har beviljats bidrag för.

  6. Utbetalning beskriver de kriterier som måste vara uppfyllda för att en utbetalning ska kunna göras.