Återställningsbidrag


Här hittar du information om återställningsbidrag

Ägare av bostadshus kan ansöka om återställningsbidrag för kostnader för att ta bort anordningar som bekostats med bostadsanpassningsbidrag.

Du som fastighetsägare kan söka återställningsbidrag för anpassningar utförda i din fastighet. Bidraget lämnas under vissa förutsättningar till ägare av hyreshus och bostadsrättshus.

Lägenheter som anpassats med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan i vissa fall återanvändas inom ramen för Göteborg Stads förtursverksamhet. Läs mer om detta på Återanvändning av bostadsanpassade lägenheter.

Allmänna förutsättningar

Återställningsbidrag lämnas med ett belopp som motsvarar en skälig kostnad för åtgärderna under förutsättning att återställningen avser en anpassningsåtgärd som har utförts med stöd av bidrag enligt denna lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag eller tidigare lagstiftning.

Återställningsbidrag i hyreshus

För att ägare av hyreshus ska ha rätt till bidrag gäller nedanstående förutsättningar.

  • Åtgärden ska vara utförd i eller i anslutning till hyreslägenheten

Det spelar ingen roll om hyreslägenheten finns i ett flerbostadshus eller i ett småhus (en- eller tvåbostadshus). Om ägaren själv bor i en av lägenheterna i ett småhus och hyr ut den andra lägenheten i huset kan han eller hon beviljas bidrag för återställning av den lägenhet som hyrs ut.

  • Kommunen får anvisningsrätt på den anpassade lägenheten när denna blir hyresledig

Om kommunen inte kan anvisa lägenheten till någon annan person med funktionsnedsättning så ska återställningsbidrag lämnas om förutsättningarna i övrigt är uppfyllda.

Återställningsbidrag i bostadsrättshus

För bostadsrätter är bidraget begränsat till flerbostadshus. Bostadsrättsföreningen har då rätt till bidrag om åtgärden har utförts:

  • i anslutning till bostadsrättslägenheten och om anordningarna avser att underlätta för en funktionshindrad person att komma in i och ut ur lägenheten eller att förflytta sig till och från huset eller inom tomten.