Beslut

Här hittar du information om olika typer av beslut.

Beslut

Beslut beskriver vad ett beslut innebär och hur detta kommuniceras till den sökande. När utredningen är klar fattar handläggaren beslut i ärendet. Bostadsanspassningsenhetens mål är att 75 % av ansökningarna ska få beslut inom två månader. Till alla beslut bifogas information om hur sökande kan överklaga om man inte är nöjd med beslutet. Alla beslut kan överklagas förutom de beslut som grundas på ett kostnadsunderlag som sökande själv bifogat till sin ansökan. Det finns olika typer av beslut, se nedanstående förklaringar.

Bifall

Ett bifallsbeslut innebär att sökanden beviljas bidrag för den eller de åtgärder bidrag sökts för. Den offert som bifogats ansökan eller tagits in av handläggaren blir bidragsgrundande och motsvarar den skäliga kostnaden för åtgärden eller åtgärderna.

Avslag eller delvis avslag

Avslag innebär att bidrag inte beviljats till någon av de sökta åtgärderna, delvis avslag innebär att bidrag beviljats till några av de sökta åtgärderna.

Avvisning

Om en ansökan saknar intyg eller är ofullständig kan exploateringsförvaltningen inte handlägga ärendet. Om sökande trots begäran från exploateringsförvaltningen inte kompletterar ansökan med begärda handlingar görs ett avvisningsbeslut.

Avskrivning

Om sökande avlider eller vill återta sin ansökan innan ett beslut fattas i ärendet görs ett avskrivningsbeslut.

Återkallande

Exploateringsförvaltningen kan återkalla beslutet innan utbetalning har gjorts om de förutsättningar som låg till grund för beslutet inte längre föreligger. Det kan vara om sökande har flyttat, avlidit eller om utförandet inte motsvarar åtgärderna vilka bidrag beviljats för.


Här kan du gå vidare till näst avsnitt Gå vidare till Överklagande.