Handläggningsprocessen

Här hittar du handläggningsprocessen

Handläggningsprocessen för bostadsanpassningsbidrag kan delas in i sex olika steg: ansökan, utredning, beslut, överklagande, utförande och utbetalning.

Flödesschema med texterna Ansökan, utredning, beslut, utförande, utbetalning

Ansökan

I ansökan anger den sökande själv vilka åtgärder han eller hon vill söka bidrag för. För att styrka behovet av åtgärderna ska ett intyg från en intygsskrivare bifogas ansökan. Intyget kan vara skrivet av en arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

Till ansökan kan sökande bifoga offert eller kostnadsberäkning för de anpassningsåtgärder som han eller hon söker bidrag för. Om sökande inte bifogar dessa handlingar kommer handläggaren att ta in en eller flera offerter för de sökta åtgärderna. Oavsett om handlingarna bifogas ansökan eller inte är det alltid sökande som är beställare gentemot entreprenören.

Bifogar sökande inte offert eller kostnadsberäkning har handläggaren rätt, enligt Boverkets föreskrifter, att när det anses befogat kräva sådana handlingar. Detta kan bli aktuellt främst i ärenden som avser omfattande åtgärder eller i samband med köp, byte eller nybyggnad av bostad.

På ansökan kan sökande välja om de vill ha stadsbyggnadsförvaltningens hjälp med att inhämta fastighetsägarens medgivande för de åtgärder som bedöms som bidragsberättigade. Läs mer under ”Fastighetsägarens medgivande”.

Utredning

När ansökan har registrerats tilldelas ärendet en handläggare som ska pröva den mot gällande bestämmelser. Det kan innebära svåra avvägningar och tolkningar. Vid mer omfattande åtgärder gör handläggaren ett hembesök för att utreda vilka förutsättningar som finns för att anpassa bostaden. Om ansökan gäller enklare åtgärder såsom stödhandtag eller borttagning av trösklar krävs det normalt inte något hembesök.

Om ansökan ska bifallas (helt eller delvis) måste bidragets storlek beräknas. Bidraget ska motsvara en skälig kostnad för åtgärden och för att bedöma detta tar kommunen in en eller flera offerter. Offerterna ska uppfylla de krav kommunen ställer på funktion och kvalitet för åtgärden.

Normalt tar det cirka två veckor att ta in offerterna. Den offert som väljs blir bidragsgrundande och motsvarar den skäliga kostnaden för åtgärden.

Beslut

När utredningen är klar kan handläggaren fatta beslut i ärendet. Beslutsprocessen varierar beroende på om bidrag ska beviljas eller inte. Oavsett beslutsprocess skickas beslutet alltid med post till den sökande. Även fastighetsägare och intygsskrivare får en kopia på beslutet för kännedom via e-post.

Om beslutet går den sökande helt eller delvis emot kan det överklagas till förvaltningsrätten. Att överklaga kostar inget och är medborgarens möjlighet att få kommunens beslut prövat av högre instans. Det är också domstolarnas domar som påverkar rättspraxis på området så att rätt beslut fattas i ett ärende.

Utförande

Det är sökandes ansvar att anlita och avtala med en entreprenör för att få anpassningen utförd, inte kommunens. Den sökande har rätt att välja vilken entreprenör som helst på den öppna marknaden, till exempel den som lämnat den bidragsgrundande offerten. Eftersom det är den sökande som är beställare av arbetet gäller konsumenttjänstlagen (1985:716) för utförandet av anpassningen.

Utbetalning

När din bostadsanpassning är klar och du är nöjd med entreprenörens arbete kan ditt bidrag betalas ut. Det sker efter att handläggaren tagit del av fakturor och kvitton för anpassningen. Vid mer omfattande anpassningar gör handläggaren ofta en slutkontroll på plats innan bidraget betalas ut.

Om du istället vill att stadsbyggnadsförvaltningen betalar fakturan för dig skriver du under blanketten ”Fullmakt för utbetalning” som entreprenören har med sig när arbetet är klart.