Kommunalt kontrakt


Här kan du läsa om vem som gör vad vid ansökan och förvaltning av kommunala kontrakt och vilka målgrupper som omfattas av samarbetsavtalet med fastighetsägare.

Anvisning av bostäder

Exploateringsförvaltningens bostadsenhet ansvarar för anvisning av bostäder till hushåll som av sociala och/eller medicinska skäl inte på egen hand kan ordna en bostad. Grunden för verksamheten är ett samarbetsavtal mellan bostadsmarknadens parter i Göteborg. Samarbetsavtalet reglerar tillgången till lägenheter och anger förutsättningarna för att få en bostad. Målet med det kommunala kontraktet är att hyresgästen får ett eget förstahandsavtal med fastighetsägaren.

Socialförvaltningen utreder

Det är socialförvaltningen som utreder behovet av bostad. En förtursansökan om ett kommunalt kontrakt kan ingå i en sådan utredning. Socialförvaltningen har möjligheten att lämna remisser till exploateringsförvaltningen. Exploateringsförvaltningens bedömning av remissen syftar till att garantera att hushållets situation överensstämmer med de riktlinjer för bostadsanskaffning som anges i Samarbetsavtalet. Bedömningen ska göras så att bostadsanskaffningen används effektivt ur ett kommungemensamt perspektiv, och med den enskildes bästa i fokus. Exploateringsförvaltningens bedömning kommuniceras med socialförvaltningen. Socialförvaltningen tar därefter beslut om anskaffning med stöd Socialtjänstlagen, Kap 4, §1. Socialnämndens beslut kan överklagas av den enskilde.

Exploateringsförvaltningen är mellanhyresvärd

Ett kommunalt kontrakt innebär att Göteborgs Stad genom exploateringsförvaltningen tecknar ett hyresavtal med en fastighetsägare som har skrivit under samarbetsavtalet. Exploateringsförvaltningen hyr sedan ut i andra hand till ett hushåll och förvaltar hyresavtalet fram till överlåtelse till eget avtal med fastighetsägaren. Efter 18 månaders boende påbörjar exploateringsförvaltningen arbetet med överlåtelse till eget avtal.

Uthyrningen av bostäder med kommunalt kontrakt regleras av Hyreslagen, JB kap 12. De avtal som skrivs med hyresgästerna är korttidskontrakt. Det innebär en uppsägningstid på två veckor och att hyresgästen inte har besittningsskydd under de två första åren.

Särskilda satsningar och anskaffningsgrupper

I samarbetsavtalet anges också möjligheten för en förvaltning inom Göteborgs Stad att kunna tilldelas bostäder för ett bestämt hushåll som ingår i ett projekt som syftar till att utveckla metoder i arbetet mot hemlöshet. I samarbetsavtalet regleras också möjligheten för andra grupper än de med enbart medicinska och sociala förtursskäl att erhålla förtur till bostad, t ex stora barnfamiljer. Den prövning som görs mot samarbetsavtalets riktlinjer kan då se något annorlunda ut.


  • Ordinarie bostadsanskaffning = kommunal borgen, remiss från socialtjänst, målgrupp: sociala eller medicinska förtursskäl, möjlighet till 1: handskontrakt via överlåtelse av hyresavtal.

  • F100 = kommunal borgen, remiss från socialtjänst, omfattande boendestöd, målgrupp: personer med funktionsnedsättning, möjlighet till 1: handskontrakt via överlåtelse av hyresavtal.

  • Bostad först = kommunal borgen, ej remiss, omfattande boendestöd, målgrupp: personer med missbruk eller psykisk ohälsa, möjlighet till 1: handskontrakt via överlåtelse av hyresavtal.

  • Lägenhet för stor barnfamilj = kommunal borgen, remiss från socialtjänst, målgrupp: familjer med 11 personer eller fler som inte kan ordna bostad på egen hand, ej möjlighet till 1: handskontrakt via överlåtelse av hyresavtal.

  • Bostadsanpassad lägenhet = återanvändning av tidigare anpassad lägenhet, remiss från socialtjänst eller sjukvård, anvisas med 1: a handskontrakt eller kommunalt kontrakt med möjlighet till 1: handskontrakt via överlåtelse av hyresavtal, målgrupp: främst personer med rullstol inomhus.

  • Bosättningslag = kommunal borgen, max 4-5 årsboende i genomgångslägenhet, vuxenhushåll bor i 4 år och barnfamiljer i 5 år, målgrupp: personer som kommunanvisats till Göteborg, ej möjlighet till 1: handskontrakt via överlåtelse av hyresavtal.

  • Barnfamilj med korttidskontrakt = kommunal borgen, max 18 månader i lägenhet med 2: a handskontrakt, målgrupp: barnfamilj som är placerad i s.k. nödbiståndsboende eller som ska lämna genomgångsbostad men som inte ordnat annat boende (för att undvika placering i nödbiståndsboende).