Riktlinjer för bostadsanskaffning


Här kan du läsa om vilka kriterier som gäller för ordinarie bostadsanskaffning.  Information om övriga anskaffningsgrupper finns under respektive rubrik.

Hushållets situation prövas mot riktlinjerna i samarbetsavtalet

Exploateringsförvaltningen prövar hushållets situation mot riktlinjerna i samarbetsavtalet. Om exploateringsförvaltningen bedömer att hushållets situation motsvarar vad som anges i riktlinjerna för bostadsanskaffning, skickas ett positivt remissvar till socialförvaltningen. Därefter fattar socialförvaltningen beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL i form av stöd till bostadsanskaffning och kommunalt kontrakt. Skulle exploateringsförvaltningen bedömning innebära att hushållets situation inte överensstämmer med vad som anges i riktlinjerna för bostadsanskaffning kommuniceras detta med socialförvaltningen.

Riktlinjer för bostadsanskaffning

  1. Medicinskt och/eller socialt förtursskäl ska föreligga.

  2. Hushållet ska ha uppehållstillstånd.

  3. Hushållet ska vara folkbokfört i Göteborgs kommun.

  4. Hushållet kan inte på egen hand erhålla bostad.

  5. Goda boendereferenser. Har hushållet en bakgrund med missbruk eller misskötsamhet i tidigare hyresförhållande ska referenserna omfatta de senaste 12 månaderna.

  6. Hushållet har ett omedelbart bostadsbehov.

  7. Hushållet kan ta anvisad bostad omgående.

  8. Bostadsanvisning sker i alla delar av Göteborg. Skäl för undantag av visst område ska vara starka och kan utgöras av tidigare missbruk, våldsutsatthet eller tidigare kriminalitet. Bedömning av skäl för att undanta ett område ska göras av remittent. För undantag av fler än ett område ska behovet styrkas även av annan lämplig intygsgivare, med god kännedom om hushållets situation.