Kö till en anpassad bostad


Här nedan kan du som arbetar inom sjukvården inom Göteborgs kommun läsa om hur anpassade bostäder anvisas.

Överenskommelse i samarbetsavtalet

I upprättat samarbetsavtal har fastighetsägarna och Göteborgs stad överenskommit att lägenheter som har anpassats med bostadsanpassningsbidrag ska återanvändas.

Detta innebär att fastighetsägarna överlåter till exploateringsförvaltningen att anvisa dessa lägenheter till personer som har behov av en anpassad bostad. Sjukvården kan endast inkomma med remisser då behov finns av anpassad bostad, ej vid annan medicinsk problematik.

Blankett för behov av anpassad bostad

Sjukvården intygar behovet av anpassad bostad

Sjukvården kan enbart intyga behovet av anpassad bostad, ej andra förtursskäl på grund av t.ex. social problematik. Om sådan problematik finns behöver personen själv vända sig till socialtjänsten. Socialtjänsten kan i vissa fall skicka en parallell remiss till stadsbyggnadsförvaltningen att även sådana skäl ska beaktas.

Vad innebär en anpassad bostad?

En anpassad bostad innebär att anpassningar sedan tidigare gjorts som medfört ombyggnad i kök och/eller badrum för att möta behoven hos hyresgäster som använder sig av rullstol. Lägenheterna ska vara belägna på bottenvåningen eller ha hiss med plats för rullstol.

Exploateringsförvaltningen anvisar lägenheten

Fastighetsägarna överlåter till exploateringsförvaltningen att anvisa dessa lägenheter. Om personen redan har en bostad är en förutsättning för att anvisas en anpassad bostad att man kommit fram till att nuvarande bostad inte går att anpassa.