Allmän information


Göteborg ska vara en stad för alla – det är utgångspunkten för vårt arbete. I en stad som är till för alla behöver alla medborgare ha ett bra boende. Därför finns Boendeportalen, en webbplats till hjälp för dig som arbetar med bostäder och boendefrågor i Göteborg.

Webbplatsen Boendeportalen

Boendeportalen är en samlingsplats och informationskanal för information om bostadssociala frågor och bostadsanpassningsbidrag.

Tillgången till bostäder är av stor betydelse

Tillgången till bostäder är av stor betydelse såväl för samhället som för den enskilde. Bostaden svarar för trygghet liksom för möjlighet till arbete, delaktighet och inflytande. För barn innebär bostaden en möjlighet till goda uppväxtvillkor och en bra start i livet. En trygg och stabil bostadssituation är därmed en förutsättning för en rad faktorer som tillsammans påverkar den enskilde och familjers livssituation och hälsa men som också bidrar till ett socialt hållbart samhälle.

Vår målsättning

Vår målsättning är att vi genom att hjälpas åt att hantera boendefrågorna så korrekt och smidigt som möjligt kan påverka stadens sociala och ekonomiska dimensioner i en positiv riktning. Det gör vi genom att ett hushåll får bostad eller bostadsanpassning i rätt tid, vilket minskar socialförvaltningarnas kostnader för alternativa boendeformer, samtidigt som hushållets möjlighet att etablera sig socialt ökar.