Ansökan


Här hittar du information om att sökande av bidrag själv ska ange vilka åtgärder hen söker bidrag för.

Hur en ansökan går till och vilka handlingar som ska bifogas

Det är den som är sökande av bidrag som själv ska ange vilka åtgärder han eller hon söker bidrag för. Åtgärderna ska anges på ansökningsblanketten eller tydligt hänvisas till exv. bifogat åtgärdsförslag.

Om sökande inte kan föra sin talan krävs att en kontaktperson fylls i på ansökan. Om kontaktpersonen inte är en hushållsmedlem krävs en fullmakt. Ett exempel på detta är sökande som har en god man eller förvaltare.

Bifoga intyg från sakkunnig

Till ansökan ska ett intyg bifogas som styrker att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. Vanligtvis är det en arbetsterapeut som skriver intyget men det kan också vara en sjukgymnast, läkare eller annan medicinskt sakkunnig. Intygsskrivaren kan även lämna förslag på lämplig lösning, ett så kallat åtgärdsförslag. Detta är dock inget krav. För vissa enklare anpassningar kan man frångå kravet på intyg. I dagsläget är endast anpassning av trösklar intygsbefriat.

Fastighetsägarens medgivande för hyres- och bostadsrätt

Bostadsanpassningsbidrag lämnas endast om fastighetsägaren har medgett att anpassningsåtgärderna får utföras. För att bostadsanpassningsbidrag ska kunna beviljas krävs det att samtliga fastighetsägare och, i förekommande fall, nyttjanderättshavare har lämnat sitt tillstånd till att åtgärderna får utföras. I kravet på medgivande ingår också att fastighetsägaren frånsäger sig rätten att kräva ersättning från den sökande för att återställa anpassningsåtgärderna. Bidrag för återställning kan under vissa förutsättningar beviljas genom återställningsbidrag.

Stadsbyggnadsförvaltningen kan, i de fall sökande bett om hjälp, inhämta fastighetsägarens medgivande för sökande. Vi skickar då ett ägarmedgivande till er med de åtgärder som bedöms som bidragsberättigade. Medgivandet är sökandes värdehandling och kommer sedan att skickas till sökande tillsammans med beslutet. Stadsbyggnadsförvaltningen kan inte bevilja bidrag om fastighetsägaren inte ger sitt medgivande.

Generellt medgivande för vissa åtgärdstyper

För att spara resurser för fastighetsägare, kommunen och för att underlätta för sökande har en överenskommelse om ett generellt ägarmedgivande tecknats mellan kommunen och ett antal fastighetsägare. Överenskommelsen innebär att vid beslut om bostadsanpassningsbidrag behöver sökande inte i varje enskilt fall inhämta fastighetsägarens samtycke till att åtgärden vidtas.

Överenskommelsen omfattar följande åtgärdstyper:

  • borttagning/anpassning av trösklar

  • montering av stödhandtag

  • installation av spisvakt

  • installation av förstärkt belysning

  • installation av dörrautomatik på entrédörr, hissdörr, dörr till allmänt utrymme eller på lägenhetsdörr

  • IR- eller radiosändare till dörrautomatik.

För övriga åtgärder behöver sökande inhämta fastighetsägarens medgivande. 

Fastighetsägarens medgivande

Offert eller kostnadsberäkning

Till ansökan kan sökande bifoga offert eller kostnadsberäkning för de anpassningsåtgärder som han eller hon söker bidrag för. Om sökande inte bifogar dessa handlingar kommer handläggaren att ta in en eller flera offerter för de sökta åtgärderna. Oavsett om handlingarna bifogas ansökan eller inte är det alltid sökande som är beställare gentemot entreprenören.

Bifogar sökande inte offert eller kostnadsberäkning har handläggaren rätt, enligt Boverkets föreskrifter, att när det anses befogat kräva sådana handlingar. Detta kan bli aktuellt främst i ärenden som avser omfattande åtgärder eller i samband med köp, byte eller nybyggnad av bostad.

Här kan du gå vidare till nästa avsnitt Gå vidare till Utredning.