Utredning


Här hittar du information om hur en utredning går till.

Utredningen

Utredning är de aktiviteter handläggaren måste göra i ett ärende innan han eller hon kan fatta ett beslut om bidrag ska beviljas eller inte. Först när ansökan och intyg har registrerats kan utredningen påbörjas och handläggaren pröva ansökan mot gällande bestämmelser.

Inkomna handlingar

När handlingarna inkommit och registrerats tilldelas ärendet en handläggare. Om ansökan är ofullständig eller intyg saknas begärs kompletteringar från sökanden. Om kompletteringar uteblir fattas beslut på de handlingar som redan skickats in.

Under utredningsfasen måste handläggaren pröva ansökan mot gällande bestämmelser. Det kan innebära svåra avvägningar och tolkningar. Förtydligande av intyget kan begäras direkt från intygsskrivaren för att säkerställa att handläggaren har tolkat bedömningen i intyget korrekt.

Hembesök

Vid omfattande åtgärder behöver handläggaren göra ett hembesök för att utreda vilka förutsättningarna som finns för att anpassa bostaden. Om ansökan gäller enklare åtgärder såsom stödhandtag eller borttagning av trösklar behövs oftast inte något hembesök. Ibland behöver både intygsskrivaren och eventuella entreprenörer delta vid ett hembesök.

Skälig kostnad för åtgärden

Om ansökan ska bifallas (helt eller delvis) måste bidraget storlek beräknas. Bidraget ska motsvara en skälig kostnad för åtgärden och för att bedöma detta tar kommunen in en eller flera offerter. Offerterna ska uppfylla de krav kommunen ställer på funktion och kvalitet för åtgärden.

Normalt tar det cirka två veckor att ta in offerterna. Den offert som väljs blir bidragsgrundande och motsvarar den skäliga kostnaden för åtgärden. 

Här kan du gå vidare till nästa avsnitt Gå vidare till Beslut.