Intygsskrivare

Den här sidan vänder sig till dig som skriver intyg till ansökningar om bostadsanpassningsbidrag. Intygsskrivare kan vara arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig. Här hittar du information om din roll som intygsskrivare och vilken information som ska finnas med i intyget.

Intygets innehåll och utformning

Oavsett vilka åtgärder bidrag söks för eller hur omfattande funktionsnedsättning den sökande har måste intyget vara entydigt skrivet så att din bedömning och din motivering tydligt framgår för läsaren.

Enligt den nya bostadsanpassningslagen (Lag 2018:222), som trädde i kraft 1 juli 2018, ges inte bidrag om behovet kan tillgodoses med de hjälpmedel som erbjuds av kommun och landsting enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Ange därför i intyget om hjälpmedel prövats och varför de i så fall inte fungerade för att tillgodose sökandes behov.

Bedömning och motivering

Det finns många sätt att skriva ett intyg på så länge man får med rätt information. Oavsett om du styrker den sökandes behov eller inte, måste din bedömning och motivering klart och tydligt framgå av intyget, det vill säga intyget måste vara entydigt skrivet utifrån ditt ställningstagande.

Skriv på ett begripligt språk

Skriv intyget på ett begripligt språk så både patienten och handläggaren kan förstå vad du menar och använd inte medicinska termer utan att förklara dess innebörd. Intyget är patientens handling och ska delges patienten, som väljer om de vill använda intyget till sin ansökan om bostadsanpassningsbidrag.

I Socialstyrelsens föreskrifter om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2018:54) kan du få mer information om hur du som intygsskrivare ska utforma ett intyg och vilka dina skyldigheter är som intygsskrivare.

Lathund

För att underlätta har vi tagit fram en lathund för intygsskrivare som du kan använda som stöd när du utformar förutsättningarna i intyget eller åtgärdsprogrammet.

Lathund för intygsskrivare

Mall för intyg för spisvakt vid ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Blankett intyg om spisvakt vid ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Frågor och svar

Har du kanske frågor om intygsskrivande eller annat som rör bostadsanpassningsbidraget?