Kartläggning av hemlöshet (BoInvent1)

Här kan du som deltar i stadens kartläggning av hemlöshet läsa om definitionen av hemlöshet och hur kartläggningen går till.

BoInvent

BoInvent är Göteborgs Stads verktyg för att kartlägga hemlöshetens omfattning utifrån Socialstyrelsens definition.

Syftet med kartläggningen

Syftet med kartläggning i BoInvent1 är att mäta hemlöshetens omfattning och karaktär i Göteborg. Resultatet kan användas som planeringsunderlag av politiker, tjänstemän eller andra aktörer för att bättre möta hemlösas behov av bostad. Mätningen är en del i uppföljningen av de mål som är uppsatta i stadens hemlöshetsplan.

Hur går det till?

Exploateringsförvaltningen ansvarar för kartläggningen medan socialförvaltningarna, förvaltningen för funktionsstöd och äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen identifierar personer och hushåll som ska ingå i kartläggningen samt ansvarar för den information som rapporteras in. Exploateringsförvaltningen sammanställer resultatet som publiceras på goteborg.se.

Vilka personer ingår?

Personer som omfattas av Socialstyrelsens definition av hemlöshet ska ingå i kartläggningen. Det innefattar personer i akut hemlöshet, personer som saknar boende efter institutionsvistelse, personer som bor inom den sekundära bostadsmarknaden och personer som sökt bistånd för sin boendesituation och bor kortsiktigt hos familj, släkt eller andra privatpersoner.

Målgrupper som ingår i kartläggningen

Personer/hushåll som är hemmahörande i Göteborg och som omfattas av Socialstyrelsens definition av hemlöshet ska ingå i kartläggningen. Kartläggningen omfattar även de som aktualiserats före mätperioden och fortfarande är aktuella och hemlösa när kartläggningen genomförs.

1. Akut hemlöshet

Personen är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende, skyddade boenden eller motsvarande. Här ingår också personer som sover i offentliga lokaler, utomhus eller i trappuppgångar, tält, bilar eller motsvarande.

2. Institutionsvistelse och kategoriboende

Personen är antingen intagen eller inskriven på en kriminalvårdsanstalt, ett hem för vård och boende (HVB), ett familjehem eller en SiS-institution, eller bor på ett stödboende [1] som drivs av socialtjänst/hälso- och sjukvård. Personen ska flytta därifrån inom tre månader efter mätveckan [2], men har inte någon egen bostad ordnad inför flytten eller utskrivningen. Hit räknas även de personer som skulle ha skrivits ut eller flyttat, men som är kvar på grund av att de inte har någon egen bostad ordnad.

3. Långsiktiga boendelösningar

Personen bor i en av kommunen ordnad boendelösning såsom träningslägenhet, referenslägenhet, socialt kontrakt, kommunalt kontrakt eller motsvarande på grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det handlar om boendelösningar med någon form av hyresavtal (eller kontrakt) där boendet är förenat med tillsyn, särskilda villkor eller regler.

4. Eget ordnat kortsiktigt boende

Personen har sökt bistånd för sin boendesituation [3] och bor tillfälligt/kontraktslöst hos kompisar, bekanta, familj eller släktingar eller har ett tillfälligt inneboende- eller andrahandskontrakt hos släkt, vänner eller andra privatpersoner (max tre månader efter mätperioden).Övrigt

[1] Boende som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver insatser i form av tillsyn och stöd men inte vård eller behandling.

[2] Detta innebär bland annat att personer med beslut om korttidsboende eller stödboende enligt SoL som förväntas bo kvar mer än 3 månader (från mätningen) inte ingår i kartläggningen.

[3] Personer som blir aktualiserade under mätperioden eller som blev aktualiserade före mätperioden men där beslut inte ännu är fattat.

Följande målgrupper ingår inte i kartläggningen:

1. Barn och unga under 18 år som är placerade utanför hemmet enligt SoL eller LVU.
2. Personer som bor i bostad med särskild service enligt SoL eller LSS.
3. Utrikes födda personer som saknar uppehållstillstånd.
4. Ensamkommande flyktingbarn som är placerade genom socialtjänsten.
5. Personer som kommit från övriga Europa och som vistas i kommunen, men saknar förankring här.
6. Personer som bor i äldreboenden (Bergsjöhöjd och Kallebäck).

Kartläggningen gäller ej nyanlända enligt Bosättningslagen som bor i mellanboenden eller genomgångslägenheter, uppgifter om dessa personer redovisas separat av exploateringsförvaltningen.

Manual

Här kan du läsa mer om hur kartläggningen går till: Manual