Kartläggning av hemlöshet (BoInvent1)


Här kan du som deltar i stadens kartläggning av hemlöshet läsa om definitionen av hemlöshet och hur kartläggningen går till.

Kartläggning 2024 är nu avslutad 

2024 års kartläggning som genomfördes vecka 16, den 15-21 april är nu avslutad. 

BoInvent

BoInvent är Göteborgs Stads verktyg för att kartlägga hemlöshetens omfattning utifrån Socialstyrelsens definition.

Syftet med kartläggningen

Syftet med kartläggning i BoInvent1 är att mäta hemlöshetens omfattning och karaktär i Göteborg. Resultatet kan användas som planeringsunderlag av politiker, tjänstemän eller andra aktörer för att bättre möta hemlösas behov av bostad. Mätningen är en del i uppföljningen av de mål som är uppsatta i stadens hemlöshetsplan.

Hur går det till?

Exploateringsförvaltningen ansvarar för kartläggningen medan socialförvaltningarna, förvaltningen för funktionsstöd och äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen identifierar personer och hushåll som ska ingå i kartläggningen samt ansvarar för den information som rapporteras in. Exploateringsförvaltningen sammanställer resultatet som publiceras på goteborg.se.

Vilka personer ingår?

Personer som omfattas av Socialstyrelsens definition av hemlöshet ska ingå i kartläggningen. Det innefattar personer i akut hemlöshet, personer som saknar boende efter institutionsvistelse, personer som bor inom den sekundära bostadsmarknaden och personer som sökt bistånd för sin boendesituation och bor kortsiktigt hos familj, släkt eller andra privatpersoner.

Målgrupper som ingår i kartläggningen

Personer/hushåll som är hemmahörande i Göteborg och som omfattas av Socialstyrelsens definition av hemlöshet ska ingå i kartläggningen. Kartläggningen omfattar även de som aktualiserats före mätperioden och fortfarande är aktuella och hemlösa när kartläggningen genomförs.

1. Akut hemlöshet

Personen är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende, skyddade boenden eller motsvarande. Här ingår också personer som sover i offentliga lokaler, utomhus eller i trappuppgångar, tält, bilar eller motsvarande.

2. Institutionsvistelse och liknande – flytt inom 3 månader utan bostad

Här ingår en person som bor i socialt boende med stöd kortsiktigt/boendekollektiv som drivs av socialtjänst, vårdas eller behandlas på SiS-institution, i hem för vård och boende (HVB) eller i familjehem, får heldygnsvård inom hälso- och sjukvården (inkl. vårdas enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV och enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT) eller är intagen inom Kriminalvården (anstalt eller häkte). Personen ska friges/flytta inom 3 månader efter mätveckan, men utan egen bostad ordnad inför flytten/utskrivningen.

3. Långsiktiga boendelösningar – boenden ordnade av socialtjänsten

Personer som bor i långsiktiga boendelösningar, med biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 och 2 §§ SoL. Det gäller personer som bor i långsiktigt socialt boende med stöd, kommunalt kontrakt (inkl. Bostad först, F100) eller motsvarande. Det är boendelösningar med någon form av hyresavtal/ kontrakt (ofta andrahandskontrakt) där boendet är förenat med tillsyn, särskilda villkor eller regler - med begränsad besittningsrätt.

4. Eget ordnat kortsiktigt boende

Personen har sökt bistånd för sin boendesituation och bor tillfälligt/kontraktslöst hos kompisar, bekanta, familj eller släktingar eller har ett tillfälligt inneboende- eller andrahandskontrakt hos släkt, vänner eller andra privatpersoner (max tre månader efter mätperioden).

Följande målgrupper ingår inte i kartläggningen:

  • Barn och unga under 18 år som är placerade utanför hemmet enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
  • Personer som bor i bostad med särskild service enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
  • Utrikes födda personer som saknar uppehållstillstånd.
  • Ensamkommande flyktingbarn som är placerade genom socialtjänsten.
  • Personer som kommit från övriga Europa och som vistas i kommunen, men saknar förankring här.
  • Personer som bor i äldreboenden (exempelvis socialförvaltningen Sydvästs särskilda boenden för äldre personer med missbruksproblematik).
  • Nyanlända som har anvisats till Göteborg enligt bosättningslagen och som bor i en bostad ordnad genom kommunen.

Kartläggningen gäller ej nyanlända enligt Bosättningslagen som bor i mellanboenden eller genomgångslägenheter, uppgifter om dessa personer redovisas separat av exploateringsförvaltningen.

Manual

Här kan du läsa mer om hur kartläggningen går till: Manual

Lathund

Här kan du läsa mer om hur kartläggningen går till: Lathund