Förtur på grund av medicinska orsaker eller sociala skäl


Här kan du som är fastighetsägare läsa om vilka hushåll som får förtur till de lägenheter som lämnas till exploateringsförvaltningen.

Samarbete om bostadsanskaffning

Bostadsmarknadens parter och Göteborgs Stad samarbetar sedan 1982 om anskaffning av bostäder till de hushåll som av medicinska eller sociala skäl inte kan tillgodose sitt behov av bostad på egen hand. I detta arbete ingår också som målsättning att så snart som möjligt åstadkomma en normalisering av bostadsförhållandena och korta tiden i hemlöshet.

Samverkan förutsätter ett gemensamt förhållningssätt där bostaden utgör grunden i de insatser som behövs för att skapa goda levnadsförhållanden för den enskilde. En nödvändig förutsättning för att trygga tillgången på bostäder för målgruppen är ett gott samarbete mellan bostadsmarknadens aktörer och kommunen.

Hushållets situation prövas mot riktlinjerna i samarbetsavtalet

Personer som på grund av medicinska orsaker och/eller sociala skäl inte kan ordna bostad på egen hand kan beviljas förtur till en lägenhet. Exploateringsförvaltningen prövar hushållets situation mot riktlinjerna i samarbetsavtalet.

Om exploateringsförvaltningen bedömer att hushållets situation motsvarar vad som anges i riktlinjerna för bostadsanskaffning, skickas ett positivt remissvar till socialförvaltningen. Därefter fattar socialförvaltningen beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) i form av stöd till bostadsanskaffning och kommunalt kontrakt. 

Riktlinjer för bostadsanskaffning

  1. Medicinskt och/eller socialt förtursskäl ska föreligga.

  2. Hushållet ska ha uppehållstillstånd.

  3. Hushållet ska vara folkbokfört i Göteborgs kommun.

  4. Hushållet kan inte på egen hand erhålla bostad.

  5. Goda boendereferenser. Har hushållet en bakgrund med missbruk eller misskötsamhet i tidigare hyresförhållande ska referenserna omfatta de senaste 12 månaderna.

  6. Hushållet har ett omedelbart bostadsbehov.

  7. Hushållet kan ta anvisad bostad omgående.

  8. Bostadsanvisning sker i alla delar av Göteborg. Skäl för undantag av visst område ska vara starka och kan utgöras av tidigare missbruk, våldsutsatthet eller tidigare kriminalitet. Bedömning av skäl för att undanta ett område ska göras av remittent. För undantag av fler än ett område ska behovet styrkas även av annan lämplig intygsgivare, med god kännedom om hushållets situation.