Samarbetsavtal för att skaffa fram bostäder


Här finner du bland annat de styrdokument som reglerar samarbetet mellan Göteborgs Stad och fastighetsägarna i Göteborg.

Avsiktsförklaring och samarbetsavtal om bostäder till särskilda grupper

Tillgång till lägenheter och förutsättningar för att få förtur till en bostad regleras i ett samarbetsavtal mellan Göteborgs Stad och bostadsmarknadens parter i Göteborg.

Syftet med samarbetet är att skapa god tillgång på lägenheter för hushåll som av sociala eller medicinska skäl inte på egen hand kan ordna en bostad men som, med eller utan stöd, klarar ett integrerat boende inom det ordinarie bostadsbeståndet inom parternas samlade bostadsbestånd.

Exploateringsnämnden ansvarar genom exploateringsförvaltningen för samordning av kommunens insatser inom det boendesociala området och för anvisning av bostäder till hushåll som av sociala eller medicinska skäl inte på egen hand kan ordna en bostad.

Här kan du läsa om avsiktsförklaringen och Samarbetsavtalet (2019).