Boendereferenser

Boendereferenser är i vissa fall en del i underlaget för bedömningen av om hushållet omfattas av möjligheten till bostadsanskaffning. För hushåll som har tidigare anmärkningar i hyresförhållande och för hushåll med ett tidigare missbruk av alkohol eller andra droger gäller 12 månaders goda referenser.

Boendereferens

Som boendereferens räknas intyg från tidigare hyresvärd där det framgår att hushållet skött sina åtaganden. Hyresavtalet för bostaden ska omfattas av Hyreslagen, JB 12 kap. Bostaden ska finnas i direkt anslutning till andra hyresgäster. Hushållet ska själv ha tagit ansvar för hyresinbetalningar, undantaget hushåll där förvaltare eller god man är förordnad.

Tidigare boende och boendereferenser

Tidigare boendesituation behöver beskrivas i remissen för att exploateringsförvaltningen ska kunna inhämta boendereferenser, alternativt klargöra om tidigare i misskötsamhet i boendet innebär att goda boendereferenser behöver införskaffas, företrädesvis genom en boendeinsats som ger referensintyg. Tidigare boendesituation ger också underlag för att bedöma om specifik fastighetsägare ska undantas i ett framtida kommunalt kontrakt, för att såväl hyresgäst som fastighetsägare inte ska starta hyresförhållandet med en negativ gemensam historik.

Boendereferenser är i vissa fall en del i underlaget för bedömningen av om hushållet uppfyller riktlinjerna för hjälp med bostadsanskaffning. Som boendereferens räknas intyg från tidigare hyresvärd där det framgår att hushållet skött sina åtaganden. Referensintyget får inte vara äldre än tre månader. Hyresavtalet för bostaden ska omfattas av Hyreslagen, JB 12 kap. och bostaden ska finnas i direkt anslutning till andra hyresgäster. Hushållet ska ha ansvarat för hyresinbetalningarna, undantaget hushåll där förvaltare eller god man är utsedd.

Socialt boende med stöd som kan ge boendereferenser

Samtliga kortsiktiga och långsiktiga sociala boenden med stöd i lägenhet ska kunna ge referenser inför ett kommunalt kontrakt eller hyreskontrakt på den öppna bostadsmarknaden. För att boendet ska ge godtagbara referenser ska boendet ge förutsättningar för hushållet att visa att de krav som ställs på hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden är uppfyllda, se Hyreslagen (JB 12 kap). För att motsvara detta förutsätts att:

  • Bostadslägenheten är belägen i flerbostadshus och upplåts med stöd av Hyreslagen. Hushållet ansvarar för hyresinbetalningarna, undantaget hushåll där förvaltare eller god man är utsedd.

  • Referensgivaren följer upp boendet regelbundet och med utgångspunkt från det ansvar som vilar på hyresgästen enligt Hyreslagen.

  • Boendereferenser ska styrkas med intyg från den som ansvarar för boendet och innehålla uppgifter om att hyran betalats, att lägenheten sköts och att hushållet inte stört övriga hyresgäster. Referensintyget får inte vara äldre än tre månader.

  • Hushållet ska ha skött sig utifrån de regler och normer som gäller på bostadsmarknaden.