Överklagande


Här hittar du information om hur sökande kan överklaga ett beslut.

Överklaga ett beslut

Överklagande innehåller information om när man kan överklaga och hur det går till. Om beslutet går den sökande emot helt eller delvis kan sökande överklagas till förvaltningsrätten. Om den sökande är missnöjd med beslutet på grund av att det gått en helt eller delvis emot kan det överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Det innebär att beslutet överklagas till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrättens beslut kan sedan överklagas till kammarrätten av både sökande och kommunen. Kammarrättens beslut kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. Vid överklagande till kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen krävs prövningstillstånd. Förutsättningarna för ett sådant prövningstillstånd framgår av 34a–36 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291). Att överklaga kostar inget och är medborgarens möjlighet att få kommunens beslut prövat av högre instans. Det är domstolarnas domar som påverkar rättspraxis så att rätt beslut fattas i ett ärende.

Hur överklagar man?

Överklagandet ska vara skriftligt och ange vilken ändring man vill ha. Man kan skicka eller lämna in det till stadsbyggnadsförvaltningen. Överklagandet ska ha inkommit senast tre veckor från den dag då man tog emot beslutet. Om det inte har kommit in i tid avvisas det. Om stadsbyggnadsförvaltningen inte finner någon anledning att ompröva beslutet måste överklagandet skickas vidare till Förvaltningsrätten i Göteborg utan dröjsmål.

Här kan du gå vidare till nästa avsnitt Gå vidare till Utförande.