Exempel på begränsningar i bidraget


Här kan du läsa om vilka begränsningar det finns för sökanden av bostadsanpassningsbidrag.

Begränsningar i bidraget

Vilka åtgärder vi kan lämna bidrag för begränsas i den nya lagen och det framgår tydligare vad vi inte kan ge bidrag för. Nytt är bland annat att hjälpmedel ska ha prövats och att vi inte ger bidrag för vissa bostäder som omfattas av särskild service.

Även regler för vad bidrag inte kan lämnas för i samband med byte av bostad har blivit förtydligade. Det gäller även kravet på medgivande från nyttjanderättshavare och samtliga ägare av en bostad.

I lagen om bostadsanpassningsbidrag finns bland annat följande begränsningar för vilka åtgärder vi kan lämna bidrag till.

Hjälpmedel

Bidrag lämnas inte om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel som erbjuds av landstinget eller kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Bostäder med särskild service

Bidrag lämnas inte för åtgärder i sådana bostäder som avses i 5 kap. 5§ andra stycket och 7§ tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) och i 9§ 8 och 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte om de sökta åtgärderna behöver utföras av följande orsaker:

  1. byggnadstekniska brister
  2. eftersatt underhåll
  3. avsaknad av eller stora brister i grundläggande bostadsfunktioner
  4. avvikelser från bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Här är exempel på situationer där dessa orsaker har tillämpats:

Byggnadstekniska brister

Ursprungliga brister i byggnadens konstruktion och byggmaterial som får till följd att byggnaden avviker från vad som kan anses vara ett normalt utförande.

Eftersatt underhåll

Exempelvis sprickor i kakel och avsaknad av fogar i badrum och kök. Trasiga golvbrunnar och ledningar. Packningar som behöver bytas i kranar och underhåll av träaltaner och ramper. För vissa tekniskt avancerade produkter som installerats via bostadsanpassningsbidrag kan bidrag utgå för service och reparationer, exempelvis trapphissar och dörrautomatik.

Grundläggande bostadsfunktioner

Innefattar ventilationssystem, wc, uppvärmningssystem och övriga funktioner som ska finnas för att en bostad ska anses uppfylla dagens bostadsstandardförhållanden.

Byte av bostad

Vid byte av bostad lämnar vi inte bostadsanpassningsbidrag till åtgärder som beror på att den nya bostaden i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden är uppenbart olämpliga med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Är den nya bostaden ett en- eller tvåbostadshus som sökande låtit uppföra, lämnar vi bara bidrag för anordning eller inredning som normalt bara används eller förekommer i sådana hus på grund av att en boende har en funktionsnedsättning. Bidrag lämnas dock inte för hiss.

Bestämmelserna i första och andra stycket ska tillämpas i fråga om sådana åtgärder som är nödvändiga vid tiden för byte av bostaden.

Medgivande

Om någon annan än sökande helt eller till viss del äger bostaden eller gemensamma utrymmen eller tomt i anslutning till bostaden eller om någon annan än sökande helt eller till viss del innehar bostaden med hyres- eller bostadsrätt eller annan nyttjanderätt, lämnar vi bara bostadsanpassningsbidrag om:

  1. samtliga ägare och, i förekommande fall, nyttjanderättshavare har medgett att anpassningsåtgärderna får vidtas, och
  2. samtliga ägare har utfäst sig att inte kräva ersättning av sökanden eller nyttjanderättshavare för att återställa anpassningsåtgärderna.