Hjälp att skaffa bostad


Här finner du information om hur arbetet med förtur till att skaffa bostad går till och vad en remiss ska innehålla för att exploateringsförvaltningen ska kunna behandla den. Exploateringsförvaltningen behandlar bara remisser som socialförvaltningar eller sjukvården skickar in.

Hjälp att skaffa bostad

För att den enskilde ska beviljas bistånd i form av hjälp med att skaffa bostad (bostadsanskaffning) genom förtur i bostadskön ska den sökande uppfylla kriterierna för rätten till bistånd till boende enligt 4 kap. 1 § SoL och de kriterier som framgår av gällande riktlinjer för bostadsanskaffning samt kunna bo i integrerad lägenhet och följa hyreslagen.

Riktlinjerna för bostadsanskaffning genom förtur i bostadskön regleras i Samarbetsavtalet mellan Göteborgs Stad och bostadsmarknadens parter.

Samarbetsavtal mellan Göteborgs Stad och bostadsmarknadens parter

Beslutet om bistånd enligt 4:1 SoL form av hjälp med bostadsanskaffning verkställs genom att den enskilde får förtur i bostadskön och därefter får insatsen kommunalt kontrakt.

Beslutet om bistånd enligt 4:1 SoL i form av hjälp med bostadsanskaffning kan även verkställas med insatsen F100 eller Bostad först. För insatserna F100 och Bostad först finns separata rutiner.

Lägenhet med kommunalt kontrakt

Lägenhet med kommunalt kontrakt innebär att den enskilde tecknar ett andrahandskontrakt med möjlighet till övertag av förstahandskontraktet efter 18 månaders fungerande hyresförhållande. Exploateringsförvaltningen är mellanhyresvärd under dessa 18 månader och socialförvaltningen tar ekonomiskt ansvar för hyra och lägenhetens skick under pågående kommunal kontraktstid. Det sistnämnda innebär att socialförvaltningen bär ekonomiska ansvaret för skada i form av hyresskuld, reparationsskuld eller annan skada som hyresgästen orsakat under pågående kontraktstid.

Lägenheten som omfattas av det kommunala kontraktet är inom ordinarie lägenhetsbestånd, i en så kallat integrerad lägenhet, varför det är särskilt viktigt att den enskilde klarar av att följa hyreslagen för att insatsen ska vara aktuell. Målsättningen med insatsen kommunalt kontrakt är att den enskilde ska kunna ta över förstahandskontraktet och på så sätt erhålla en egen bostad på ordinarie bostadsmarknad.

Socialförvaltningen utreder bostadsbehovet

Socialförvaltningen utreder bostadsbehovet och om hushållet har särskilda svårigheter att själv lösa sin bostadssituation. Om utredningen visar att hushållet tillhör målgruppen för bistånd i form av stöd till bostadsanskaffning och kommunalt kontrakt kan en remiss skickas till exploateringsförvaltningen.

Samtycke till uppgiftskontroll

Den blivande hyresgästen ska godkänna att tidigare hyresvärd kontaktas och att exploateringsförvaltningen inhämtar uppgifter som styrker även andra delar av underlaget för prövningen, till exempel boendereferenser och kreditupplysning. Samtycket ska vara skriftligt. Remissen ska undertecknas av remittent och den person den avser.

Exploateringsförvaltningen prövar inkommen remiss

Exploateringsförvaltningen prövar hushållets situation mot riktlinjerna i samarbetsavtalet. Om exploateringsförvaltningen bedömer att hushållets situation motsvarar vad som anges i riktlinjerna för bostadsanskaffning, skickas ett positivt remissvar till socialförvaltningen.

Därefter fattar socialförvaltningen beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL i form av stöd till bostadsanskaffning och kommunalt kontrakt. Skulle exploateringsförvaltningens bedömning innebära att hushållets situation inte överensstämmer med vad som anges i riktlinjerna för bostadsanskaffning kommuniceras detta med socialförvaltningen.

Ett ärende om bostadsanskaffning utgår om hushållet tackar nej till ett erbjudande om bostad.

Blankett för ansökan om förtur

Kommunala kontrakt

Exploateringsförvaltningen har tagit fram en särskild blankett som ska användas av socialtjänsten inom Göteborgs Stad för ansökan om hjälp med anskaffning av bostad. Blanketten finns inlagd i socialtjänstens verksamhetssystem Treserva.

Anpassad bostad

Om personen är i behov av anpassad bostad ska en remiss skickas från sjukvården. Särskild remissmall finns på Boendeportalen under Sjukvård. Sakkunnig inom sjukvården fyller i uppgifterna. Om personen har förtursskäl utifrån en social problematik är det viktigt att även remiss från socialtjänsten inkommer som styrker dessa skäl. Sjukvården kan enbart intyga behovet av anpassad bostad.

Projekt Barnfamilj med korttidsavtal

Formulär för nominering till projektet Barnfamilj med korttidsavtal 18 mån hittar du här Nomineringsformulär. Du hittar dina nominerade ärenden här Mina ärenden