Arbete mot rasism


Här finns material som kan stötta i arbetet med rasism och främlingsfientlighet. Innehåller kunskapsfördjupning för hela skolans personal inom ramen för det systematiska likabehandlingsarbetet. Här finns även lektionsupplägg som kan bidra till ökad elevdelaktighet. Materialet riktar sig främst till elever i grundskolans senare år.

Skolans demokratiska uppdrag

Skolan har ett tydligt demokratiskt uppdrag. Under sin utbildning ska barn och elever utveckla de kunskaper och förmågor som behövs för att agera som aktiva demokratiska medborgare. 

Utbildningens mål är att barn och elever ska stå upp för alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter. Målet är också att ta avstånd från idéer och handlingar som strider mot dessa värden. Det kan handla om olika former av kränkande behandling, diskriminering och förtryck så som rasism. Rasism påverkar barns och elevers studiero, trygghet och likvärdiga möjligheter till att lära och utvecklas. Utgångspunkten för skolans arbete mot rasism är det systematiska värdegrundsarbetet samt planen mot diskriminering och kränkande behandling (PDK) som varje skola har skyldighet att upprätta årligen. 

Här hittar du inspiration och stöd i ditt arbete med att motverka rasism i skolan. Metodmaterialet tar avstamp i de krav som ställs på skolan i lagtexter och i läroplanen. Vi har samlat material både att använda i klassrummet med elever och som kompetensutveckling eller kollegialt lärande för dig som medarbetare.

Vad är rasism?

Rasism är uppfattningar om att människor på grund av föreställningar om ras, nationellt, kulturellt eller etniskt ursprung, religion, hudfärg eller annat liknande förhållande är väsensskilda från varandra och att de därmed kan eller bör behandlas på olika sätt. Rasism kan ta sig uttryck i att såväl individer som grupper uppfattas som främmande eller oönskade i ett samhälle. Rasism är ibland öppen och uttalad och kan leda till brottsliga handlingar, som hatbrott och diskriminering. Rasism är ibland också mer dold och omedveten och skapar förhållanden som idag inte omfattas av till exempel diskrimineringslagen men som medför ojämlik fördelning av status, privilegier, resurser, rättigheter och möjligheter för människor baserat på den identitet de tillskrivs och den grupp de antas tillhöra. (Definitionen är hämtad från Planen mot rasism).

Stödmaterial  motverka rasism i skolan

Materialets syfte är att stötta skolor i arbetet mot rasism. Målet är att stärka det främjande och förebyggande arbetet genom att:

 • skapa förutsättningar för kollegialt lärande i personalgruppen,
 • stötta personalen i att undervisa om rasism,
 • bidra till att öka elevernas delaktighet i det systematiska arbetet mot rasism, exempelvis i framtagandet av planen mot diskriminering och kränkande behandling (PDK).

Ett annat övergripande mål är att öka både elevers och personalgruppens kunskap om vad rasism är och varför rasism uppstår i skolan och i samhället. Du hittar materialen i avsnittet "Tillhörande dokument". 

Kort om stödmaterialen 

Lektionsupplägg för elever

Materialet innehåller lektionsupplägg och riktar sig till lärare och annan skolpersonal som ska hålla i lektioner. Eftersom värdegrundsarbetet berör alla delar av verksamheten är lektionerna utformade för att användas övergripande i undervisningen och är alltså inte knutna till något specifikt ämne. Elevernas arbete under lektionerna dokumenteras för att kunna användas på ett konkret och systematiskt sätt, bland annat i upprättandet av planen mot diskriminering och kränkande behandling (PDK). 

Kunskapsfördjupning och handledning för personal

Materialet riktar sig till skolledning, lärare, elevhälsa och annan skolpersonal. Det är tänkt att användas i det kollegiala lärandet på arbetslagsmöten, arbetsplatsträffar eller i andra sammanhang. Här finns sammanfattningar av styrdokument, faktagenomgångar samt ett antal reflektionsfrågor som kan användas i kollegiala lärande samtal.

Filmer med berättelser från riktiga personer

Ta del av filmer med berättelser från verkliga personer kring antisemitism, antiziganism, rasism mot samer, sinofobi, islamofobi och afrofobi.

Nedan hittar du diskussionsfrågor har tagits fram till respektive film.

Gympalektionen, afrofobi 

 • Hur tänker ni att killen som blir retad känner sig?
 • Vad tänker ni att lärare ska göra om de får reda på att någon blir retad för sin hudfärg?
 • Har du någon gång blivit behandlad utifrån en grupp (ung, tjej/kille/annat, religion, etnicitet, klädstil etcetera) i stället för dig själv, hur kändes det?   

Snapchat-bilden, antisemitism

 • Vad tänker ni om rektors reaktion och svar när föräldern tog upp problemet?
 • Hur tror ni det känns att som förälder inte blir lyssnad till?
 • Hur kan en skola arbeta för att bemöta fördomar om olika grupper?  

 Skolpsykologen, islamofobi

 • Hur tror ni det känns att inte bli trodd på eller förstådd för den en är?
 • Har ni någon gång på er skola varit med om att personer blir illa bemötta utifrån vad de har för religion?
 • Vad hade skolan kunnat göra annorlunda? 

Osynliggörandet, rasism mot samer

 • Hur tror ni det känns att inte få lära sig sitt modersmål?
 • Vad tänker ni att rätten till sitt eget språk har för betydelse?
 • Vad har du fått lära dig om samisk kultur i skolan?

 Ätpinnarna, sinofobi

 • Hur tror ni det känns att behöva byta jobb på grund av andras stereotypa bild av dig?
 • Om du var en elev i klassen som personen i filmen arbetade i, vad skulle du kunna göra för att påverka situationen? 
 • Har ni varit med om en liknande situation där en grupp gaddar ihop sig och är elaka mot en ensam person?