Normer och svåra frågor i klassrummet


Normer är oskrivna regler i samhället. I många fall är de förutsättning för att vi ska fungera tillsammans. Andra normer, till exempel de som rör utseende, språk eller sexualitet kan påverka negativt och begränsande. Svåra frågor i klassrummet handlar om brännbara och konfliktfyllda frågor, ofta kring politiskt eller ideologiskt laddade ämnen. Det kan ha koppling till fördomar, intolerans, extremistiska synsätt eller konspirationsteorier.

Med anledning av pågående krig i Gaza

Lilla Krisinfo kring kriget i Gaza
Lilla Krisinfo är en sida som riktar sig direkt till barn och unga. Den är en del av Krisinformation.se och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Här kan ni jobba tillsammans med eleverna om bakgrunden, aktuell fakta om vad som händer i området men också få tips om stöd. Kriget i Gaza - Lilla.krisinfo.se (krisinformation.se)

Lär dig mer om Israel Palestinakonflikten och hur du som lärare kan hantera det med dina elever.
Malmö stad har tagit fram ett material som består av olika teman: om konflikten, om rasismer och om pedagogiska verktyg som är en viktig utgångspunkt för att tala om frågan på bättre sätt i skolan. Materialet är inte tänkt att använda i klassrummet utan fungera som ett kunskapsstöd till pedagoger. Du hittar materialet här. 

Stöd i att samtala med elever
Våra elever blir ofta berörda när något allvarligt händer i samhället eller i omvärlden. De kan behöva prata om detta med er på skolan. Här får ni som jobbar med elever stöd i hur ni kan prata om svåra saker. Skolverket har ett samlat material om att prata med barn och unga om krig och kris. Att prata med barn och unga om krig och kriser - Skolverket

Kontroversiella frågor i klassrummet
Längre ner på sidan hittar du ett metodmaterial om hur du bemöter elever som uttrycker åsikter som går emot skolans värdegrund. Detta genom att skapa ickedömande dialoger med förslag på frågor att utgå ifrån. 

Märker ni just nu av extra mycket motsättningar eller starka åsikter som känns svåra att hantera på er skola?  
Som ett stöd i det erbjuder vi just nu kostnadsfri handledning för personal som ges av Samuel Engelhardt och anpassas utefter skolans behov. Samuel kan komma till er skola och handleda kring hur bemöta och hantera starka åsikter eller konflikter som blossat upp mellan elever, utifrån det krig som pågår.

Är ni intresserade av att veta mer eller boka in handledning hör av er till Julia Karlsson, julia.4.karlsson@grundskola.goteborg.se

Krisstöd till barn
Det kan också finnas behov av vägledning i hur vi vuxna kan öka barns känsla av lugn och trygghet i akuta lägen. Enligt barnkonventionen har barn rätt till information, delaktighet och rehabilitering. Det blir särskilt aktuellt när det gäller krisstöd. Lugna, lyssna, stärk är en vägledning för hur du som vuxen kan stötta barn efter allvarliga händelser. Den ger konkreta råd och tips på hur du kan möta barn i kris.

Psykologisk hjälp för barn i kris (raddabarnen.se)

Material för fortbildning/utbildningar

Skolverkets moduler Delaktighet, inflytande och likabehandling Lär dig om hur du främjar likabehandling med fokus på normer. Du får även utveckla din kompetens om delaktighet och inflytande i undervisningen.Här hittar du materialet

Boken I normens öga 

Boken ger grundläggande kunskap runt normer samt är även ett metodmaterial som syftar till att ge pedagoger och annan skolpersonal möjligheter till att arbeta med normer och värderingar. Boken hittar du under tillhörande dokument.

Friends har gratis webbkurs, Bli normmedveten
I webbkursen får du kunskap om vad normer är, hur de skapas och hur de leder till maktförhållanden och sociala orättvisor. Du får möjlighet att reflektera kring dina egna erfarenheter och privilegier samt verktyg för att arbeta med, utmana och förändra ojämlika och begränsande normer. Webbkursens längd är 30 min. 
Här kan duläsa mer och logga in

Film/föreläsning kopplad till normer. Den ger lärare och annan personal en bra gemensam grund att stå på. Föreläsare är Lotta Björkman som är pedagog och lärarutbildare. Här hittar du filmen 


Material för undervisning 

Svåra frågor i klassrummet

Tålamodets pedagogik och den ickedömande dialogen
I detta material får man kunskap, inspiration och tips på hur man kan arbeta med frågor som har koppling till diskriminering och mänskliga rättigheter. Här finns förslag på vägar att skapa samtal där det finns skiljaktiga värderingar samt kring kontroversiella frågor genom icke-dömande dialog. Vidare hittar man på förslag på lektionsstrukturer kring mänskliga rättigheter. Hur man kan skapa ett främjande arbete och för att förebygga konflikter som har sin grund i intolerans. Du hittar materialet under Tillhörande dokument.

Forum för Levande historia, Lärarhandledning svåra frågor i klassrummet
Handledningen syftar till att ge dig som lärare eller annan skolpersonal stöd i det viktiga arbetet med att främja och försvara mänskliga rättigheter och demokratiska värden. Lärarhandledning: Svåra frågor i klassrummet - Forum för levande historia

Normer och värden - Lektionsupplägg och lärarhandledning för år F-3

Detta material är framtaget av föreningen Acting for Change med stöd av Levande historia Göteborg och i samverkan med lärare på Landamäreskolan F-3 i Göteborg. Tanken är att ni som arbetar med elever i åk F-3 ska kunna använda detta material för att arbeta med normer och värden på ett genomtänkt och systematiskt sätt under hela läsåret. Handledningsmaterialet innehåller 8 färdiga lektioner med tillhörande PowerPoint.

Lärarhandledning Värdegrundsarbete med stöd av Bygga Broar | Bygga BroarKällkritik och källtillit