Ledarskap för tillgängliga lärmiljöer


Skolans lärmiljö handlar om den pedagogiska, fysiska och sociala miljön för eleverna. En tillgänglig lärmiljö är en miljö som fungerar för alla elever oavsett vilka förutsättningar och behov de har. På den här sidan har vi samlat material för kompetensutveckling och kollegialt lärande om ledarskap för tillgängliga lärmiljöer.

Introduktion till tillgänglig lärmiljö

Den här filmen ger dig grunderna för att arbeta med tillgängliga lärmiljöer.

Filmer om ledarskap för tillgänglig lärmiljö

I filmserien nedan berättar skickliga lärare om sitt ledarskap och sin undervisning, två områden som är tätt sammanflätade. Det finns sju filmer med olika teman, och varje film är ungefär 15 minuter lång. Till respektive film finns reflektionsfrågor som går att använda antingen kollegialt eller individuellt. Filmerna är producerade av Center för skolutveckling i Göteborgs Stad på uppdrag av lärarakademin i grundskoleförvaltningen. 

Så kan du som lärare eller din rektor använda filmerna 

Filmerna är framtagna för att användas som utgångspunkt för reflektion och samtal om vad som skapar tillgängliga lärmiljöer. Varje film ger underlag för att utveckla lärares ledarskap och undervisning på ett sätt som gör skillnad för eleverna i klassrummet. Tips! Se gärna filmerna i den ordning de presenteras i nedan. Du och dina kollegor kan stärka det kollegiala lärandet genom att:

  • Se filmerna tillsammans: Här behövs avsatt tid och plats, och att det är tydligt vilka som ska vara med och vad arbetet med filmerna ska leda till.
  • Förbereda för kvalitet i samtalet: Vem leder samtalet och vilka roller behövs? Kvaliteten på vad en kollegial gemenskap kan ge i form av utveckling påverkas av ledarskap, gruppdynamik och gruppsammansättning, samt tillit och respekt. Uppmuntran och återkoppling ökar chansen till varaktig utveckling.
  • Använda figurerna: Figurerna i reflektionsmaterialet ger struktur till tanke och handling. Här finns också källhänvisningar som leder vidare till de lästips som finns till filmerna.
  • Gå från tanke till handling: Ta vara på och följ särskilt upp de nya handlingar som reflektionsmaterialet uppmuntrar till.
  • Arbeta tvärprofessionellt: Använd gärna skolans olika kompetenser i samtal om tillgängliga lärmiljöer.

Att leda med relationskompetens

Hur kan du undervisa med relationskompetens och icke-verbal kommunikation?

I filmen berättar läraren Ahmed Eldaba om hur han undervisar för att skapa en trygg och tillitsfull lärmiljö. Att leda med relationskompetens är ett pedagogiskt verktyg som gynnar elevers kunskapsutveckling.

Att arbeta språk- och kunskapsutvecklande

Hur kan du undervisa så att elever utvecklar både språk och kunskap i alla ämnen?

I filmen berättar läraren Caroline Hatcher om hur hon leder sin klass att gemensamt läsa och skriva med utgångpunkt i åldersadekvata texter. Hon använder metoden Reading to Learn.

Att undervisa elevgrupper med varierad teoretisk begåvning 

Hur kan du undervisa elevgrupper med varierad teoretisk begåvning?

I filmen berättar lärarna Linda Krogerus och Victoria Kurlberg Sagman om hur de arbetar för att alla elever ska nå skolans mål. De undervisar exempelvis med tydliggörande pedagogik, vilket ger en inkluderande och förutsägbar lärmiljö.

Att bygga kunskap och sociala färdigheter 

Hur kan du undervisa så att elever samtidigt utvecklar kunskaper och sociala färdigheter?

I filmen berättar lärarna Sebastian Fieril och Mia Svensson om hur de undervisar för att skapa ett elevaktivt och demokratiskt klassrum. De berättar om kooperativt lärande och om läxor som främjar likvärdiga förutsättningar för lärande.

Att skapa struktur och stärka elever 

Hur kan du undervisa så att du stärker elevers självtillit och motståndskraft?

I filmen berättar läraren Hanna Högqvist om hur hon skapar struktur och arbetar med tydliggörande pedagogik. Detta bidrar till att på lång sikt bygga elevens självständighet, genom att resiliens och förmåga till självreglering stärks. 

Att undervisa elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)

Hur anpassar du din undervisning för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning?

I filmen samtalar lärarna Ahmed Eldaba, Hanna Högqvist och Linda Krogerus om att uppmärksamma och möta behov hos elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). De tar upp vikten av att göra både generella och individuella anpassningar.

Att arbeta kollegialt och tvärprofessionellt

Vilka tar du hjälp av för att skapa en tillgänglig lärmiljö?

I filmen samtalar lärarna Sebastian Fieril, Caroline Hatcher, Victoria Kurlberg Sagman och Mia Svensson om kollegialt och tvärprofessionellt arbete som en förutsättning för att utveckla lärarskicklighet. 

Att främja förmågor som stödjer lärande

Hur undervisar du för att stärka elevers samspelsförmåga och lärandeidentitet?

I filmen berättar Terese Abrahamsson om hur hon i den ordinarie undervisningen stärker elevernas lärandeidentitet och förmåga att lära tillsammans med andra. Att få utveckla ett gott självförtroende och sociala färdigheter är en förutsättning för att kunna lyckas i skolan.