Systematiskt värdegrundsarbete


Värdegrundsarbetet är en del av skolans verksamhet och behöver därför ingå i skolans systematiska kvalitetsarbete. Systematiskt innebär att arbetet är strukturerat och långsiktigt. Utgångspunkten i arbetet är att identifiera områden som är särskilt angelägna att utveckla för att uppfylla målen.​Värdegrundsarbetet ska vara en del av hela verksamheten så som undervisning, förhållningssätt, regler och rutiner i alla skol- och verksamhetsformer och ska dokumenteras i skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Planen mot diskriminering och kränkande behandling

Planen mot diskriminering och kränkande behandling utgår från skolans uppdrag med demokrati och värdegrund. Syftet är att säkerställa varje elevs rätt att må bra.

Enligt diskrimineringslagen (2008:567) har varje skola skyldighet att ta fram aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier. Enligt skollagen (2010:800) ska varje skola årligen ta fram en plan mot kränkande behandling.

Material för fortbildning

Skolverkets material

"Kränkningar i skolan - analyser av problem och lösningar"
Boken bidrar till en djupare förståelse för hur kränkningar, trakasserier och mobbning uppstår i skolan. Orsakerna söks inte främst hos enskilda elever. De finns framför allt i de sociala processer som eleverna ingår i. Det finns flera faktorer som kan motverka eller medverka till att elever diskrimineras, trakasseras eller kränks. Det kan vara en skolas organisation, kultur och de samarbetsformer som utvecklas mellan barn, elever, lärare och annan personal. Här hittar du boken: "Kränkningar i skolan — analyser av problem och lösningar"

Kränkande behandling, mobbning och diskriminering får inte förekomma i förskolor, skolor eller andra verksamheter som lyder under skollagen. Verksamheterna måste arbeta aktivt med att förebygga och åtgärda kränkningar. Här kan du läsa om definitioner av olika begrepp samt hur skollagen beskriver skolans ansvar med att arbeta mot kränkande behandling.  

Filmer                                                                                                                                     

Skolverkets fortbildningsmodul Delaktighet, inflytande och likabehandling

Utveckla din kompetens om delaktighet och inflytande i undervisningen. Lär dig också mer om hur du främjar likabehandling med fokus på normer. Du hittar materialet här

Friends har gratis webbkurs, Agera alltid

  • Efter utförd webbkurs har du
    Fått verktyg för att kunna arbeta systematiskt med dokumentation, analys och uppföljning.
    Fått stöd för att hålla utredande och uppföljande samtal med elever. Webbkursens längd 30 min
    Här kan du logga in