Samverkan med hemmet

Skola och vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas utveckling och lärande. Den mesta samverkan sker i mötet mellan lärare och vårdnadshavare och du har en viktig roll. Grundskoleförvaltningen arbetar på olika sätt för att stärka samverkan mellan skola och hem.

Föreläsning om samverkan mellan skola och hem 

Ann S. Pihlgren är forskningsledare på forskningsinstitutet Ignite. Ann har förutom forskning en lång praktisk erfarenhet av arbete i skolan som lärare och rektor bland annat. Ann ger i en 50 minuter lång föreläsning kunskap om varför samverkan med hemmet är viktigt, vad som är viktigt för att den ska fungera väl och hon ger medskick kring organiserandet av denna samverkan ur ett vetenskapligt perspektiv. 

Planera och genomföra vårdnadshavarmöten

Ett bra möte med vårdnadshavare kan stärka relationen mellan skola och hem och bygga den tillit och förtroende till skolan som vi vet gynnar elevernas utveckling. Det kan vara nervöst att möta en större grupp föräldrar, men med god planering och genom att ta stöd av kollegor så kan det bli riktigt bra. Ett välplanerat möte kan bespara dig arbete som kan uppstå i otrygg föräldragrupp.

Längst ner på den här sidan under "Tillhörande dokument" hittar du tematiserade upplägg för vårdnadshavarmöten att använda. De tre uppläggen är 30 minuter och syftet är att främja läsning, ett tryggt föräldraskap och samarbetet mellan hem och skola. Genom bra dialoger med vårdnadshavare om dessa frågor stöttar skolan en positiv utveckling för eleverna. Välj det tema du tror passar klassens vårdnadshavare inför nästa möte och ta gärna hjälp i planeringen av andra relevanta professioner på din skola.

Tips!

  • Ta hjälp av en kollega hela vägen från planering till genomförande. 
  • Diskutera tillsammans vad som är syftet med mötet. Vad ska tas upp och vilka former passar bäst för syftet med mötet? Det kanske finns rena informationspunkter, ta dem först och lägg större tonvikt på gemensam dialog. 
  • Du kan om du vill kunna förbereda dig bättre, be föräldrarna att skicka in frågor i förväg. Men visst måste frågor också kunna ställas på plats. Om det finns frågor som inte passar att diskutera på mötet så kan du hänvisa dem vidare till skolledningen. 
  • Skapa delaktighet genom samtal i mindre grupper. Exempel på dialogfrågor som fungerar i alla årskurser: Hur skapar vi en god relation mellan skola och hem? Hur skapar vi bra rutiner för våra barn kring exempelvis läxor och skärmtid? Hur kan vi som föräldrar stötta våra barn i deras skolgång? Hur bidrar vi tillsammans till ett gott socialt klimat i skolan och på fritiden?
  • Skicka ut en inbjudan som talar om vad mötet kommer att innehålla. 
  • Möt upp i dörren, föräldrarna välkomnas in i ditt klassrum.
  • Starta med en presentationsrunda, det finns ett stort behov hos många föräldrar att möta andra föräldrar och skapa kontakt. 
  • Om du vill, be en förälder ta minnesanteckningar så du och din kollega kan vara närvarande i samtalen. 
  • Förhoppningsvis finns ett intresse hos föräldrarna att utse representanter till föräldraråd och klassaktiviteter när ni haft ett bra möte. Du som lärare kan uppmuntra till detta genom att påtala att det viktigt att föräldrarna är engagerar sig och är aktiva förebilder för sina barn. 
  • Skicka ut anteckningarna från mötet och tacka för deltagandet.

Bygga relationer med vårdnadshavare

På Emmaskolan i Angered arbetar medarbetarna aktivt med relationsskapande aktiviteter med vårdnadshavare för att få dem att känna sig viktiga och delaktiga. Elevhälsoteamet och övriga medarbetare jobbar tillsammans med noggrant förberedda föräldramöten. 


Föräldraskapsstöd

Ibland träffar du vårdnadshavare med många frågor och tankar kring föräldraskapets och elevens utmaningar. Det är inte alltid lätt att besvara alla frågor och då kan du vända dig till elevhälsopersonal på skolan. Du vet väl också om att det finns en webbsida som samlar flera olika typer av föräldraskapsstöd, aktiviteter och mötesplatser för föräldrar? Här finns både möjlighet att anmäla sig till föräldraträffar, föräldraföreläsningar och att få tips och inspiration. Hjälp gärna till att informera föräldrar och viktiga vuxna du möter om att sidan finns! Via den här länken till goteborg.se kommer du till sidan om föräldrastöd. Via den här länken till förskoleförvaltningens youtubekanal kan du se en film om ABC-träffar

Förväntansdokument

För att hjälpa till i samarbetet mellan skola och hem har det tagits fram en riktlinje som handlar om vilka förväntningar de som arbetar i skolan, elever och vårdnadshavare kan ha på varandra. Riktlinjen kallas även för förväntansdokument. Du hittar det längst ner på den här sidan.

Här hittar du förväntansdokument på olika språk

Stödmaterial

Det finns också ett framtaget stödmaterial för skolorna att använda. I stödmaterialet finns de förväntningar som förväntansdokumentet innehåller följt av medskick. Medskicken är saker som ni på skolan kan göra, tänka på eller se över i implementeringen av förväntansdokumentet men är också ett stöd i att utveckla arbetet med samverkan mellan skola och hem. Medskicken kan fungera som samtalsunderlag i lärarlag, ledningsgrupp, föräldraråd eller andra grupperingar på skolan.