HBTQI

Här finns inspiration och stöd i arbetet med HBTQI-frågor samt information om West Pride. Skolan har i uppdrag att belysa HBTQI-frågor och arbeta med genus och normkritik. Här har vi samlat material som som stöd för dig som medarbetare för användning i klassrummet.

Unga HBTQI-personers villkor i skolan 

På uppdrag av kommunfullmäktige har stadsledningskontoret undersökt villkor för unga HBTQI-personer inom grundskoleförvaltningens och utbildningsförvaltningens verksamheter, vilket senare blev rapporten ”Det är ingen temadag att vara HBTQI – det är man året om”. Syftet var att undersöka hur det är att gå i skolan för elever som bryter mot samhällets normer för könsidentitet, könsuttryck och sexualitet samt att undersöka om och hur ett HBTQI-perspektiv ingår i berörda förvaltningars systematiska kvalitetsarbete. Att gå i skolan innefattar en mängd olika områden och den här rapporten fokuserar på elevers perspektiv på HBTQI i skolan samt elevers perspektiv på trygghet i skolan.

I rapporten framkommer att 63 procent av eleverna som svarat på en enkät att de inte får lära sig om HBTQI-frågor i skolan och 41 procent svarar att sexualundervisningen inte tar upp frågor som berör dem. Rapporten är en viktig signal som visar på att Göteborgs Stads skolor behöver arbeta betydligt mer aktivt kring dessa frågor. Perioden kring West Pride är ett utmärkt tillfälle att lyfta frågan om HBTQI-personers rättigheter.

Vägledning för inkluderande omklädningsrum

Materialet "Vägledning för inkluderande omklädningsrum" är ett stöd till skolors arbete med att skapa trygga och inkluderande omklädningsrum som grundskoleförvaltningen tagit fram. I materialet, som du hittar längst ner på sidan, finns bakgrund, riktlinjer för jämlik byggnation, råd samt förslag på lektionsupplägg.

Utbildningar via West Pride

Från och med 2023 har grundskoleförvaltningen och West Pride ett gemensamt avtal för att möjliggöra stöd för HBTQI-frågor. West Pride har lång erfarenhet av att utbilda såväl skolpersonal som elever. 

I en pdf nedan ett utbud av aktiviteter att välja på som är kostnadsfria för skolorna att boka. Stödet ska kopplas till hela skolans systematiska värdegrundsarbete. De lärdomar som en grupp lärare får med sig genom till exempel klassrumsbesök, är tänkt att tjäna som modell för ett fortsatt arbete på skolan. Detta innebär att det är rektor/biträdande rektor eller den som denna delegerar till, som behöver kontakta West Pride kring insats. 

Grundläggande HBTQI-kunskap för skolpersonal

Skolan har i uppdrag att belysa HBTQI-frågor och arbeta med genus och normmedvetenhet – vi erbjuder därav skolpersonal en grundläggande HBTQI utbildning som innehåller fakta kring lagar och begrepp, men även ett fokus på hur den egna verksamheten blir mer inkluderande, såväl för elever, vårdnadshavare och personal. Hur får vi en skola som genomsyras av allas lika värde – på riktigt? Utbildningen varvar föreläsning med gruppövningar och innehåller bland annat information om normkritiska förhållningssätt, lagstiftning, bemötande och konkreta tips för skolor.

Längd: 3 timmar, max 70 personer. Detta är ett standardupplägg, men West Pride gör även upplägg efter överenskommelse, utifrån behov och skolans förutsättningar.

Normkritisk sagostund med skapande verksamhet (åk 1-3)

West Prides pedagog kommer till er skola, och tar hjälp av konst och litteratur för att tala om kärlek och familj med de yngre barnen. Lektionen inleds med färg – med fokus på regnbågsflaggan och barnens tankar om allas lika värde samt om hur kärlek kan se ut. Sedan följer högläsning av en normkritisk saga. En kort lekpaus ger oss sedan ny energi till att arbeta med klipp & klistra kring hur en familj kan se ut. Vi hjälper barnen få med sig ett par normkritiska glasögon i livet, och belyser rätten till att få vara sig själv.

Längd: 90 minuter, 1 klass åt gången.

Hen, hon, han – om rätten att få vara den en är (åk 3–5) 

West Prides pedagog kommer till er skola för en lektion kring könsidentitet. Har alla pojkar snopp? Är alla snippbärare flickor? Måste en känna sig som det kön en får tilldelat när en föds? Vi pratar om könsidentitet och normer kring kön. Vad finns det för föreställningar om hur en hen/hon/han ska vara? Vi gör även diskussionsövningen ”Namnbytet - Sam i hjärtat, snart Sam på klasslistan” där eleverna får reflektera över vikten av att få kallas för det namn en önskar och därigenom få förståelse för andras livssituation.

Längd: 60 minuter, 1 klass åt gången.

Kärlekens pris – en föreställning med frågelåda och klassrumssamtal (åk 6–9) 

En föreställning som baseras på berättelser från vittnesmål om hbtq-personers livssituation från olika delar av världen och Sverige. Skådespelaren Tasso Stafilidis tar oss med på en omskakande resa där kärleken är en balansgång mellan liv och död. Han berättar även om sina egna erfarenheter och belyser såväl hedersförtryck, sin första kärlek och viljan att förändra världen. Föreställningens berättelser varvas med sånger av Vladimir Vysotskij och Jacques Brel.

På skolor följs föreställningen upp direkt med en frågelåda där eleverna anonymt får skriva ner frågor och kommentarer (på papper eller digitalt). Alla frågor blir upplästa från scenen och besvarade/kommenterade av Tasso. Vid behov följer vi även upp med klassrumsbesök i nära anslutning till föreställningen.

Längd: 70–80 minuter + 40 minuter för frågelåda.