HBTQI


Hbtqi är ett samlingsnamn och en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer som identifierar sig som queer eller intersexperson. Kopplas till diskrimineringsgrunderna könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning och kön.

Vägledning för inkluderande omklädningsrum

Materialet "Vägledning för inkluderande omklädningsrum" är ett stöd till skolors arbete med att skapa trygga och inkluderande omklädningsrum som grundskoleförvaltningen tagit fram. I materialet, som du hittar längst ner på sidan, finns bakgrund, riktlinjer för jämlik byggnation, råd samt förslag på lektionsupplägg.

Utbildningar via West Pride

I skolans uppdrag ingår att arbeta med inkludering, normmedvetenhet samt med HBTQI-frågor inom kunskapsområde sexualitet, samtycke och relationer. Man ska även arbeta med heder där HBTQI är centralt. Grundskoleförvaltningen har en överenskommelse med föreningen West Pride vilket möjliggör stöd. West Pride har lång erfarenhet av att utbilda såväl skolpersonal som elever i de här frågorna.

Under 2022 släppte Göteborgs stad en rapport om unga HBTQI-personers villkor i skolan som granskar hur stadens skolor arbetar med HBTQI-frågor. Rekommendationerna i rapporten, för att åtgärda de brister som framkom, är bland annat att komptensutbilda skolpersonal samt att öka kunskapen hos eleverna genom att HBTQI integreras i undervisningen.

Målet med West Prides insatser ligger i linje med rekommendationerna i ovan nämnda rapport och syftar till:

 • Att öka kunskapen bland lärare inom HBTQI-området samt säkerställa en gemensam kunskapsbas inom stadens skolor.
 • Att öka kunskapen om HBTQI-frågor hos elever på stadens skolor.
 • Implementering av skollagens och den nya läroplanens innebörd i skolans arbete med HBTQI-frågor - sexualitet, samtycke och relationer samt HBTQI och heder.

Kontaktuppgift till stöd från West Pride: Jenny Gustafsson  jenny@westpride.se

Upplägg

Tre tillfällen med kostnadsfria aktiviteter samt löpande konsultation under året.

 • Tre timmars utbildning av skolans personal i grundläggande HBTQI -kunskap. Finns även i digital version.
 • tre timmars konsultation med likabehandlingsgrupp alternativt elevhälsan kring planer, policys och arbetssätt under året. Finns även i digital version.
 • En skoldag med aktivitet i elevgrupper med vår populära lektion ”Hen, hon, han – om rätten att få vara den en är” eller ”Normkritisk sagostund med skapande verksamhet”.

Mer information kring utbildningsaktiviteterna

Grundläggande HBTQI-kunskap för skolpersonal

Skolan har i uppdrag att belysa HBTQI-frågor och arbeta med genus och normkritik – vi erbjuder därav skolpersonal en grundläggande HBTQI utbildning som innehåller fakta kring lagar och begrepp, men även ett fokus på hur den egna verksamheten blir mer inkluderande, såväl för elever, vårdnadshavare och personal. Hur får vi en skola som genomsyras av allas lika värde – på riktigt? Utbildningen varvar föreläsning med gruppövningar och innehåller följande delar:

- Sexuell läggning och könsidentitet – vad är vad och hur hänger det ihop?

- Kunskap om ord och begrepp som rör HBTQI

- Heteronormen och CIS-normen – Normkritiskt förhållningssätt

- Kort utblick i världen

- Hur ser det ut i Sverige? Lagstiftning – vad har vi för rättigheter och skyldigheter?

- Öppenhet & mångfald – den egna arbetsplatsen

- Bemötande – den egna arbetsplatsen

- Konkreta tips för skolor

- Öppen frågestund och reflektioner

Normkritisk sagostund med skapande verksamhet 

Vår pedagog kommer till er skola, och tar hjälp av konst och litteratur för att tala om kärlek och familj med de yngre barnen. Lektionen inleds med färg – med fokus på regnbågsflaggan och barnens tankar om allas lika värde samt om hur kärlek kan se ut. Sedan följer högläsning av en normkritisk saga. En kort lekpaus ger oss sedan ny energi till att arbeta med klipp & klistra kring hur en familj kan se ut. Vi hjälper barnen få med sig ett par normkritiska glasögon i livet, och belyser rätten till att få vara sig själv.

Målgrupp: Skolår 1-3

Längd: 90 minuter, 1 klass åt gången

Hen, hon, han — om rätten att få vara den en är 

Vår pedagog kommer till er skola för en lektion kring könsidentitet. Har alla pojkar snopp? Är alla snippbärare flickor? Måste en känna sig som det kön en får tilldelat när en föds? Vi pratar om könsidentitet och normer kring kön. Vad finns det för föreställningar om hur en hen/hon/han ska vara? Vi gör även diskussionsövningen ”Namnbytet - Sam i hjärtat, snart Sam på klasslistan” där eleverna får reflektera över vikten av att få kallas för det namn en önskar och därigenom få förståelse för andras livssituation.

Målgrupp: Skolår 4-6

Längd: 60 minuter, 1 klass åt gången

Rapport

Det är ingen temadag att vara hbtq — det är man året om (se pdf i dokument och länkar)
Rapport om unga hbtqi-personers villkor i skolan 2021. Rapporten bygger på Grundskoleförvaltningens och utbildningsförvaltningens verksamheter i Göteborg.

Material för fortbildning

Skolverket webbutbildningar
Skolverket har webbutbildningar som stöd för att utveckla din undervisning om sexualitet, samtycke och relationer. Delar av dessa utbildningar har fokus på inkluderande undervisning och HBTQ lärarens roll. Här kan hitta texter, ljudfileroch filmer kring sexuell identitet, könsidentitet och könsuttryck. 
För grundskolans senare år
För grundskolan år 1-6 samt fritidshem
För anpassad grundskola

MUCF Öppna skolan webbutbildning
Utbildningen ger er kunskap för hur begränsande normer kan leda till utsatthet för hbtqi-elever och kunskap om hur skolan kan förebygga detta. Tidsåtgång  ca 60 min Här hittar du  arbetsmallar som hjälper er att driva ett systematiskt arbete för att utveckla arbetet. Dessa rekommenderar vi att ni genomför tillsammans. De är fristående och kan göras i önskad ordning. Avsätt ca 60 minuter per arbetsmall.  https://www.mucf.se/hbtqi

Din roll i skolan är en fördjupning till MUCF:s utbildning Öppna skolan - Hbtqi i skolanDen riktar sig till skolpersonal och fokuserar på hur ni kan arbeta praktiskt med hbtqi, normer och om hur du och dina kollegor kan skapa en trygg och inkluderande skola för alla elever, Webbutbildningen Din roll i skolan tar ca 60 minuter. https://www.mucf.se/hbtqi

Material för undervisning

Filmen In a Heartbeat, Hjärtevärmande kort tecknad film om HBTQ och barn/ungdomar. Målgrupp: alla åldrar och verksamhetsformer  In a Heartbeat - Animated Short Film

HBTQI, Normer och makt, forum för levande historia Det här materialet handlar om människors rättigheter, och möjligheter att vara de vi vill vara. Historien är fylld av människor som stått upp mot normer och lagar som begränsat. Här möter du några av de personer som kämpat för respekt och alla människors lika värde och rättigheter. Här finns lektionsupplägg och lärarhandledning

West Pride har samlat listor med tips på böcker och filmer för olika åldrar. Dessa hittar du under Dokument och länkar.

GR Play skola – Göteborgsregionens film och medietjänst, har ett brett utbud av filmer kring tema jämställdhet, könsroller, könsidentitet, HBTQ och samtycke. De flesta av dessa har filmhandledningar/lärarhandledningar kopplade till sig, vilket ger goda möjligheter för dig som lärare att skapa diskussioner och lärande i din undervisning. Länk till filmerna hittar du längst ner på sidan.

Affischen Därför flaggar vi att använda i samband med West Pride festivalen finns under Dokument och länkar.

West Pride är en hbtq-festival i Göteborg som lyfter upp normkritik och hbtq-personers livssituation. Göteborgs Stad har sedan starten 2007 aktivt deltagit i festivalen. Göteborg ska vara en stad för alla och mänskliga rättigheter ska vara grunden för stadens arbete. Genom att bland annat hissa regnbågsflaggan, delta i paraden och i seminarier visar vi att Göteborg är en hållbar stad, öppen för världen. Här finns information om festivalen 

  Mötesplatser för unga HBTQ-personer:
  Regnbågshuset är en mötesplats för alla inom hbtqi-communityt. Här kan du mötas, arrangera och skapa tillsammans med andra.
  House of Colors är en mötesplats för​ dig som identifierar som hbtqi+ eller funderar över din sexualitet​ och/eller könsidentitet. Vi ses varje torsdag och riktar oss​ till dig som är mellan 13–20 år. Anmälan krävs! Kontakta oss på houseofcolors@socialhisingen.goteborg.se. eller via DM på instagram _house_of_colors. Vid anmälan kommer du få reda på plats och tid för aktiviteten.
  Gays in Angered 
  Förening för transpersoner
  https://www.transammans.se/