HBTQI


Här finns inspiration och stöd i arbetet med HBTQI-frågor samt information om West Pride. Skolan har i uppdrag att belysa HBTQI-frågor och arbeta med genus och normkritik. Här har vi samlat material som som stöd för dig som medarbetare för användning i klassrummet.

Unga HBTQI-personers villkor i skolan 

På uppdrag av kommunfullmäktige har stadsledningskontoret undersökt villkor för unga HBTQI-personer inom grundskoleförvaltningens och utbildningsförvaltningens verksamheter, vilket senare blev rapporten ”Det är ingen temadag att vara HBTQI – det är man året om”. Syftet var att undersöka hur det är att gå i skolan för elever som bryter mot samhällets normer för könsidentitet, könsuttryck och sexualitet samt att undersöka om och hur ett HBTQI-perspektiv ingår i berörda förvaltningars systematiska kvalitetsarbete. Att gå i skolan innefattar en mängd olika områden och den här rapporten fokuserar på elevers perspektiv på HBTQI i skolan samt elevers perspektiv på trygghet i skolan.

I rapporten framkommer att 63 procent av eleverna som svarat på en enkät att de inte får lära sig om HBTQI-frågor i skolan och 41 procent svarar att sexualundervisningen inte tar upp frågor som berör dem. Rapporten är en viktig signal som visar på att Göteborgs Stads skolor behöver arbeta betydligt mer aktivt kring dessa frågor. Perioden kring West Pride är ett utmärkt tillfälle att lyfta frågan om HBTQI-personers rättigheter.

Vägledning för inkluderande omklädningsrum

Materialet "Vägledning för inkluderande omklädningsrum" är ett stöd till skolors arbete med att skapa trygga och inkluderande omklädningsrum som grundskoleförvaltningen tagit fram. I materialet, som du hittar längst ner på sidan, finns bakgrund, riktlinjer för jämlik byggnation, råd samt förslag på lektionsupplägg.

Utbildningar via West Pride

I skolans uppdrag ingår att arbeta med inkludering, normmedvetenhet samt med HBTQI-frågor inom kunskapsområde sexualitet, samtycke och relationer. Man ska även arbeta med heder där HBTQI är centralt. Grundskoleförvaltningen har en överenskommelse med föreningen West Pride vilket möjliggör stöd. West Pride har lång erfarenhet av att utbilda såväl skolpersonal som elever i de här frågorna.

Under 2022 släppte Göteborgs stad en rapport om unga HBTQI-personers villkor i skolan som granskar hur stadens skolor arbetar med HBTQI-frågor. Rekommendationerna i rapporten, för att åtgärda de brister som framkom, är bland annat att komptensutbilda skolpersonal samt att öka kunskapen hos eleverna genom att HBTQI integreras i undervisningen.

Målet med West Prides insatser ligger i linje med rekommendationerna i ovan nämnda rapport och syftar till:

  • Att öka kunskapen bland lärare inom HBTQI-området samt säkerställa en gemensam kunskapsbas inom stadens skolor.
  • Att öka kunskapen om HBTQI-frågor hos elever på stadens skolor.
  • Implementering av skollagens och den nya läroplanens innebörd i skolans arbete med HBTQI-frågor - sexualitet, samtycke och relationer samt HBTQI och heder.

Upplägg

Tre tillfällen med kostnadsfria aktiviteter samt löpande konsultation under året.

  • Tre timmars utbildning av skolans personal i grundläggande HBTQI -kunskap. Finns även i digital version.
  • tre timmars konsultation med likabehandlingsgrupp alternativt elevhälsan kring planer, policys och arbetssätt under året. Finns även i digital version.
  • En skoldag med aktivitet i elevgrupper med vår populära lektion ”Hen, hon, han – om rätten att få vara den en är” eller ”Normkritisk sagostund med skapande verksamhet”.

Mer information kring utbildningsaktiviteterna

Grundläggande HBTQI-kunskap för skolpersonal

Skolan har i uppdrag att belysa HBTQI-frågor och arbeta med genus och normkritik – vi erbjuder därav skolpersonal en grundläggande HBTQI utbildning som innehåller fakta kring lagar och begrepp, men även ett fokus på hur den egna verksamheten blir mer inkluderande, såväl för elever, vårdnadshavare och personal. Hur får vi en skola som genomsyras av allas lika värde – på riktigt? Utbildningen varvar föreläsning med gruppövningar och innehåller följande delar:

- Sexuell läggning och könsidentitet – vad är vad och hur hänger det ihop?

- Kunskap om ord och begrepp som rör HBTQI

- Heteronormen och CIS-normen – Normkritiskt förhållningssätt

- Kort utblick i världen

- Hur ser det ut i Sverige? Lagstiftning – vad har vi för rättigheter och skyldigheter?

- Öppenhet & mångfald – den egna arbetsplatsen

- Bemötande – den egna arbetsplatsen

- Konkreta tips för skolor

- Öppen frågestund och reflektioner

Normkritisk sagostund med skapande verksamhet 

Vår pedagog kommer till er skola, och tar hjälp av konst och litteratur för att tala om kärlek och familj med de yngre barnen. Lektionen inleds med färg – med fokus på regnbågsflaggan och barnens tankar om allas lika värde samt om hur kärlek kan se ut. Sedan följer högläsning av en normkritisk saga. En kort lekpaus ger oss sedan ny energi till att arbeta med klipp & klistra kring hur en familj kan se ut. Vi hjälper barnen få med sig ett par normkritiska glasögon i livet, och belyser rätten till att få vara sig själv.

Målgrupp: Skolår 1-3

Längd: 90 minuter, 1 klass åt gången

Hen, hon, han — om rätten att få vara den en är 

Vår pedagog kommer till er skola för en lektion kring könsidentitet. Har alla pojkar snopp? Är alla snippbärare flickor? Måste en känna sig som det kön en får tilldelat när en föds? Vi pratar om könsidentitet och normer kring kön. Vad finns det för föreställningar om hur en hen/hon/han ska vara? Vi gör även diskussionsövningen ”Namnbytet - Sam i hjärtat, snart Sam på klasslistan” där eleverna får reflektera över vikten av att få kallas för det namn en önskar och därigenom få förståelse för andras livssituation.

Målgrupp: Skolår 4-6

Längd: 60 minuter, 1 klass åt gången