Nationella minoriteter


Sedan år 2000 har Sverige fem erkända nationella minoriteter och minoritetsspråk. De nationella minoriteterna är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. Minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Modersmålsundervisning

Elever som tillhör nationella minoriteter har alltid rätt att läsa sitt modersmål. Det ställs inga krav på förkunskaper, antal elever i undervisningsgruppen eller språket i hemmet. På stadens intranät finns styrande dokument och anvisningar för hur grundskoleförvaltningen jobbar med modersmålsundervisning.

Stöd till skolor

Brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens - en del av den nationella strategin för romsk inkludering
Det finns möjlighet att bjuda in brobyggare till skolan som kan berätta om romsk kultur och historia. Skolan kan också få stöd av brobyggarna vid behov. Brobyggarna stöttar elever och familjer samt skolor med målet att romska elever ska avsluta grundskolan med godkända betyg. De fungerar som en länk mellan hemmet och skolan, erbjuder läxhjälp på romani chib och informerar om minoritetens rättigheter samt arbetar med att öka kunskapen om den romska minoritetens behov hos medarbetare i grundskoleförvaltningen. Kontakta samordnare för den romska brobyggarverksamheten om du vill veta mer eller komma i kontakt med brobyggarna direkt fredrika.ideblad@grundskola.goteborg.se

Romano Center i väst
Romano Center i väst erbjuder service till personer som tillhör den nationella minoriteten romer. Här ges råd och stöd i frågor i vardagen eller Göteborgs Stads verksamheter.

Läs mer om nationella minoriteters rättigheter.

Material för fortbildning/utbildningar

Skolverket erbjuder informationsbrev för att kunna hålla dig uppdaterad om nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk.

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna, judarna, romerna, sverigefinnarna och tornedalingarna.

Den förstärkta minoritetslagen finns översatt på olika minoritetsspråk.

Skolbibliotekscentralen samlar tips på resurser att använda när era elever vill läsa på något av de nationella minoritetsspråken eller när personal eller elever vill öka sin kunskap om Sveriges nationella minoriteter. 

Material för undervisning

Skolverket — material för dig som ska undervisa om nationella minoriteter.

Läromedel i jiddisch för nybörjare.  Läromedlet Familjen Jiddisch är baserat på kursplanen i Jiddisch som andraspråk för åk 4-6 och 7-9. Läraren kan välja att använda de delar av läromedlet som hen anser passa eleverna. Det går också bra, att med hjälp av Familjen Jiddisch, lära sig språket på egen hand. 

Forum för levande historia har samlat övningar, workshops, handledningar och mycket annat kopplat till Antiziganism, Rasism mot Samer, Antisemetism och Islamofobi. Målgrupp år 4-9.

Bläddra är en kostnadsfri app med e-böcker för barn, ungdomar och vuxna på meänkieli, romani chib, samiska och jiddisch. Målet är att även erbjuda böcker på finska.. 

Filminstitutet har tagit fram ett pedagogiskt paket med en huvudhandledning och handledningar till sju filmer för att underlätta skolans uppdrag att undervisa om de nationella minoriteterna. Målgrupp åk 6-9. Filmerna tar du del av genom att registrera dig på filmriketplay.com