Förstelärare

Förstelärare har som uppdrag att utveckla undervisningen på sin skola. Rektorerna utformar deras uppdrag utifrån det systematiska kvalitetsarbetet som sker på respektive skola. På den här sidan kan du läsa mer om uppdraget som förstelärare, hur de arbetar och vilka krav som gäller för att söka en förstelärartjänst.

Vad innebär uppdraget som förstelärare?

Grunden i uppdragen är att utveckla undervisningen. Det kan innebära att försteläraren har ämnesutveckling i ett specifikt ämne som sitt uppdrag, men det kan också betyda att försteläraren har ett uppdrag som innebär att stötta undervisningsutveckling i alla ämnen på skolan.

Förstelärarna är anställda av sina respektive rektorer, som alltså formar deras uppdrag efter skolornas behov, som de identifierats i skolans eget systematiska kvalitetsarbete. Det kan handla om att kartlägga inför ett utvecklingsarbete, om att tillsammans med skolledning och kollegor utforma arbetet eller om att handleda och coacha kollegor.

Samarbete mellan förstelärare

I varje utbildningsområde ska också finnas forum för förstelärare att mötas, utbyta erfarenheter och samarbeta. Dessa forum utformas efter skolornas och utbildningsområdenas behov. Det kan till exempel innebära att man har ett gemensamt möte med alla förstelärare i ett område per läsår, och att man därefter har mindre nätverk av förstelärare som arbetar på olika skolor.     

Om du vill bli förstelärare

Om du skulle vilja bli förstelärare behöver du till att börja med känna till de övergripande kompetenskraven:

  • har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen.  
  • bedöms av huvudmannen som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.  
  • är lärare med fyra års legitimerad undervisning.  
  • kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete inom skolväsendet.    
  • har god förmåga att utifrån skolans systematiska kvalitetsarbete driva skolutveckling.  
  • har utvecklad analytisk förmåga.  
  • har förmåga att vara drivkraft i en delakultur.  
  • har god förmåga att leda andra i kollegialt lärande på lokal och övergripande nivå.  

Utöver de övergripande kompetenskraven har den rektor som utlyser en förstelärartjänst formulerat sina behov. Tjänsterna ska enligt rutinen revideras med jämna mellanrum. Det betyder att du behöver ha förmåga att använda dina kompetenser i olika utvecklingsarbeten.

Lästips

Om du vill utvecklas och förbereda dig för att söka förstelärartjänster finns det mycket om systematiskt kvalitetsarbete på Skolverkets hemsida. Två böcker som också ger en god grund är:

  • Jan Håkansson  Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem
  • Jonas Österberg  Resultatanalys i skolan

En intressant bok om kollegialt lärande är Professionsutveckling och kollegialt lärande av Steven Katz och Lisa Ain Dack.

Vill du läsa mer om förstelärarens uppdrag är Per Kornhalls  Förstelärare-en handbok bra läsning.