Övergång och samverkan för tillgängliga lärmiljöer


Varje utbildningsform kan göra stor skillnad genom att låta barn och elever få möta undervisning som stärker deras språk-, läs- och skrivutveckling. Här hittar du en introduktionsfilm om kollegiala samtal om det språkliga uppdraget inom och mellan utbildningsformer i förskola och skola.

Så kan du använda filmen i kollegialt lärande

Filmen är tänkt som underlag för kollegiala samtal kring progressionen i det språkliga uppdraget i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass och fritidshem. Titta gärna på filmerna tillsammans med dina kollegor. Det ger er möjlighet att utbyta tankar, idéer och erfarenheter kring innehållet i filmen och läroplansuppdragen. Filmen kan användas inom respektive utbildningsform eller i samverkan mellan förskola och skola.

Filmen är ungefär en timme lång. Vid tre tillfällen i filmen ges frågor för samtal. För att hinna samtala kring filmens innehåll är förslaget att avsätta två timmar. Ni avgör själva hur länge ni har behov av att samtala vid varje samtalsfråga, men det kan vara klokt att avsätta lite mer tid för frågorna i slutet av filmen. Presentationen som visas i filmen finns längst ner på den här sidan.

Film: fokus på det språkliga uppdraget i övergång och samverkan

Mediaflow Player (mediaflowpro.com)

Denna film sätter fokus på det språkliga uppdraget i övergång och samverkan mellan förskola och skola. Filmen synliggör våra olika verksamheter och hur vi kan arbeta språkutvecklande både i förskola, förskoleklass och fritidshem. Du som arbetar i förskoleklass och fritidshem kan i filmen få inblick i förskolans språkliga uppdrag. Den som arbetar i förskola kan få inblick i förskoleklassens kartläggningsmaterial Hitta språket och skollagens Läsa- skriv- räkna-garanti.

Innehållet i filmen har tagits fram i samverkan mellan Göteborgs förskoleförvaltning och Göteborgs grundskoleförvaltning. Innehållet i presentationen som visas ingick i samverkansträffar för skolledare i förskola och skola under våren 2023.

Referenser

Ahtola, A., Poikonen, P. L., Silinskas, G., Kontoniemi, M., Niemi, P. & Nurmi, J. E. (2011). Successful Handling of Entrance to Formal Schooling: Transition Practices as a Local Innovation. International Journal of Transitions in Childhood. 5(1), 3–21

Cummins, J (2017) Flerspråkiga elever - Effektiv undervisning I en utmanande tid. Natur & Kultur.

Europaparlamentet (2011). Betänkande om inlärning i tidig ålder i Europeiska Unionen (2010/2159(INI)). Europaparlamentet: Utskottet för kultur och utbildning.

Heimer, M. (2021). Den betydelsefulla högläsningen med barn i förskolan. Studentlitteratur.

Sandell Ring, A. (2021). Mångfaldens förskola- Flerspråkighet, omsorg och undervisning. Studentlitteratur. 

SFS 2010:800. Skollagen.

SOU 2021:33, bilaga 3. En tioårig grundskola – Införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Bilaga 3 (forskningsöversikt) är framtagen av Ackesjö, H. & Persson, S.

Skolverket (2018). Läroplan för förskolan: Lpfö 18

Skolverket (2021). Kompletterande stöd för kartläggning av flerspråkiga elever i förskoleklass

Skolverket (2022). Hitta matematiken. Nationellt kartläggningsmaterial i matematiskt tänkande i förskoleklass.

Skolverket (2022). Hitta språket. Nationellt kartläggningsmaterial i språklig medvetenhet i förskoleklass.

Skolverket (2022). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022.

Westlund, B. (2023). Arbeta med faktabilderböcker i förskolan- Varför och Hur? Natur & Kultur