Skolan och omvärlden

För att kunna planera framtiden är det viktigt att eleverna har självkännedom och goda kunskaper om samhället och arbetslivet. Som lärare har du en nyckelposition för att ge eleverna de kompetenser som krävs under skoltiden och inför kommande studie- och yrkesval.

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledningen är betydelsefull såväl ur ett individperspektiv som ur ett samhällsperspektiv. För att kunna fatta välgrundade beslut om sin utbildning och framtida yrkesbana behöver barn och ungdomar ofta stöd. Det gäller inte bara vid enskilda val utan även i utvecklandet av sin så kallade "valkompetens", det vill säga förmågan att på ett strukturerat sätt kunna samla, analysera och sätta samman utbildnings- och yrkesinformation, ha färdigheter att fatta och genomföra beslut samt hantera övergångar och växlingar i livet.

Studie- och yrkesvägledningen ska löpa som en röd tråd och vara en integrerad del av undervisningen genom hela skolgången. När skolan organiserar undervisningen på detta vis tar man ansvar för att bidra till varje elevs val av fortsatt utbildning/yrke.

Dessutom erbjuder skolan personlig vägledning som studie- och yrkesvägledare ger i form av vägledningssamtal och lektioner från årskurs 5 till årskurs 9. Du som är anställd hos oss kan läsa mer om skola och yrkesvägledning på grundskoleförvaltningens intranät.

Världen finns här

Grundskoleförvaltningen har ett samarbete med verksamheten ”Världen finns här”, som drivs av ABF Göteborg med finansiering från Allmänna arvsfonden. Världen finns här samordnar lärande möten mellan elever inom grundskola/gymnasieskola och vuxna som stude­rar svenska för invandrare. Genom dessa möten får barn och unga möta världen i sina klassrum och utveckla kunskaper kopplade till läro- och kursplaner. På Världen finns härs webbplats kan du läsa mer om samarbetet

Universeum

Göteborgs grundskoleförvaltning och Universeum samverkar kring flera insatser för elever och lärare, med utgångspunkt i läroplanen. Allt vi gör tillsammans syftar till att stärka professionen och undervisningen, för en långsiktig skolutveckling. Snart finns här en länk till Universeums webbplats där du kan läsa mer om samarbetet. 

Berättarministeriet

Grundskoleförvaltningen har ett samarbete med Berättarministeriet. Berättarministeriet verkar för att minska segregationens negativa konsekvenser på barns skolgång genom att stötta lärare och elever i skolor med högt socioekonomiskt index, i den dagliga undervisningen. Via den här länken till Berättarministeriets webbplats kan du läsa mer om samarbetet