Nätverk och mötesplatser


Inom grundskoleförvaltningen finns det flera olika mötesplatser och nätverk där engagerade lärare driver utvecklingsarbete tillsammans. Dessa ska stödja det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på att utveckla undervisningen utifrån skolornas behov.

Lärande nätverk

Lärande nätverk är ett forum för gemensamt lärande. Lärandet uppstår i dessa genom att man får tillgång till de övriga deltagarnas erfarenheter och ibland till extern expertis och genom att man tillsammans reflekterar över dessa erfarenheter och nya kunskaper


Grundskoleförvaltningen ochCenter för skolutvecklingsamarbetar kring lärandenätverk som omfattar lärare inom grundskoleförvaltningen. Exempel på dessa är Nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare,Nätverk för matematikutvecklareNätverk för lärare i förskoleklass och Nätverkför lärare i fritidshem. Deltagarna i dessa nätverk genomför utvecklingsinsatser både i staden och i utbildningsområdena utifrån utvecklingsområden som identifierats i det systematiska kvalitetsarbetet. 


I utbildningsområdena genomför både språk-, läs- och skrivutvecklare och matematikutvecklare insatser i samarbete med utvecklare för förskoleklass och fritidshem, till exempel med fokus på kartläggningarna i förskoleklassHitta språket och Hitta matematiken. Också på enskilda skolor ger utvecklare stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. I alla dessa utvecklingsinsatser är de lärande nätverken viktiga resurser. 

Nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare 

Nätverket för språk-, läs- och skrivutvecklare ska bidra till att undervisningen i stadens skolor utvecklas systematiskt utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet genom att: 

 • fördjupa och utveckla kunskapen inom aktuella områden som rör elevers språk-, läs- och skrivutveckling i ett 1–19 årsperspektiv 

 • förankra nya riktlinjer från Skolverket, såsom nya kursplaner, bedömningsstöd och kompetensutvecklingsinsatser, 

 • utgöra en arena för förståelsefördjupande samtal om språk-, läs- och skrivutveckling  

 • stödja utvecklingsarbeten inom språk-, läs- och skrivutveckling i staden 

 • samverka inom nätverket för att utveckla uppdraget som språk-, läs- och skrivutvecklare i Göteborg 

Nätverkets uppdrag planeras, genomförs och utvärderas systematiskt efter verksamheternas behov. Varje år genomförs också en behovs- och utvecklingsanalys som ligger till grund för nätverksträffarnas innehåll.  

Nätverk för matematikutvecklare 

Nätverket i matematik har en särskild kunskap och ett uppdrag i omvärldsbevakning vad gäller: 

 • matematikdidaktik 
 • aktuell forskning 
 • beprövad erfarenhet 
 • styrdokument 
 • Skolverkets olika implementerings material och olika insatser 

Matematikutvecklarna är genom det centrala nätverket en aktiv part i Göteborgs Stad för attöka kvaliteten i matematikundervisningen. De ska stödja stadens skolor i deras systematiskakvalitetsarbete ochde synliggör olikadilemman i matematikundervisningen utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet också genom den egna och gruppens kunskap.


Genom det centrala nätverket ges möjlighet att bidra till en likvärdighet i ett 1–19 årsperspektiv i staden och att nyttja de olika kompetenser som finns blandmatematikutvecklarna. Nätverket grundar sig i att matematikutvecklare träffas ochtillsammans utvecklar och utmanar varandra till att bidra med ny kunskap. Kollegialtlärande är grunden men också extern expertis bjuds in för att bidra med ny kunskapoch nya infallsvinklar. Exempel på det har varit hur kartläggningsmaterialet för nyanlända steg 3kan nyttjas, samarbete med Göteborgs universitet genom Matematiska vetenskaper, programmering och digitalisering.


Exempel på utvecklingsinsatser i staden är workshops i hur matematikundervisning F-3 utvecklas genom hur elever erövrar den egna taluppfattningen genom att upptäcka matematikens mönster och kunna uttrycka det i ord och matematiska symboler. 

Nätverk för utvecklare i förskoleklass

Förskoleklassens nätverk ska, genom sina utvecklare, verka för att de nationella målen för förskoleklass uppfylls. Med utgångspunkt i Skolutredningens förstärkningsområden ska utvecklarna också verka för ökad likvärdighet och kvalitet i undervisningen. Arbetet i nätverket baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Innehållet i nätverket ska vara transparent och nätverket ska sträva efter att medarbetare på alla nivåer i organisationen är medskapande i de frågor som de berörs av.

Utvecklarna deltar i det förvaltningsgemensamma nätverket och ansvarar för kommunikationen mellan detta nätverk och utbildningsområdena. De ansvarar tillsammans med representanter för rektorerna samt verksamhetsutvecklare för organisation av utbildningsområdenas nätverk. De har också ett ansvar för att samordna och leda dessa.

Utbildningsområdenas nätverk ska tillsammans med skolornas ledningsteam omsätta förskoleklassens i praktiken, så att alla elever ska kunna utvecklas så långt som möjligt i inhämtning och utveckling av kunskaper och värden. Nätverken ska stödja det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet med fokus på att utveckla undervisningen utifrån skolornas identifierade behov.

Exempel på utvecklingsinsatser i staden är reflekterande högläsning i samband med att alla elever i förskoleklass får en bokgåva.

Nätverk för fritidshemsutvecklare

För att stärka utvecklingen av fritidshemmets undervisning finns ett förvaltningsgemensamt nätverk bestående av utvecklare. Fritidshemsutvecklarna är verksamma i fritidshem och arbetar i våra fritidshem med ett utökat uppdrag som utvecklare som en del av sin tjänst. Utvecklarnas uppdrag handlar dels om att ansvara för nätverk i utbildningsområdena dels om att genomföra lärledande insatser på skolorna. I de lärledande insatserna genomför utvecklarna kollegiala samtal med fokus på att utveckla undervisningen i det aktuella fritidshemmet. Utgångspunkten i samtalen är de frågor som den verksamma personalen tillsammans med sin rektor på det aktuella fritidshemmet definierat som angelägna hos dem.

Nätverk för fritidshem ska, genom utvecklarna, verka för att de nationella målen för fritidshem uppfylls. Med utgångspunkt i Skolutredningens förstärkningsområden ska utvecklarna också verka för ökad likvärdighet och kvalitet i undervisningen. Arbetet i nätverken baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Arbetet följs upp och analyseras årligen för att möta skolornas behov.

Utbildningsområdenas nätverk ska tillsammans med skolornas ledningsteam omsätta fritidshemmets uppdrag i praktiken, så att alla elever ska kunna utvecklas så långt som möjligt i inhämtning och utveckling av kunskaper och värden. De lokala nätverken ska stödja det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet med fokus på att utveckla undervisningen utifrån skolornas identifierade behov.

Fritidshemsutvecklarnas uppdrag ska vara transparent och utvecklarna ska sträva efter att medarbetare på alla nivåer i organisationen är medskapande i de frågor som de berörs av.

Exempel på utvecklingsinsatser utöver nätverk är:

 • planera och genomföra studiedagar för fritidshemspersonal, fokus kan vara att omsätta läroplansuppdraget i praktiken
 • lärleda vid genomförande av Skolverkets webbkurser om fritidshem
 • stöd i systematiskt arbete med läroplan och strukturkvalitet

Nätverk för förstelärare 

I grundskoleförvaltningens riktlinje för arbete med förstelärare finns nätverk för förstelärare med som en del. Det ska i varje utbildningsområde finnas forum för förstelärare, men det kommer att bli olika hur dessa kommer att se ut, utifrån utbildningsområdenas behov. Det finns också i Göteborg exempel på ämnesnätverk, där lärare träffar sina ämneskollegor från andra skolor, för att utveckla undervisningen utifrån identifierade behov. 

Förväntad effekt 

Det grundläggande syftet med nätverken är att det vi gör där ska utveckla undervisningen för våra elever. De som deltar i nätverken gör det med uppdraget att arbeta vidare i sitt eget sammanhang, till exempel i utbildningsområdet eller på enskilda skolor, för att få en konkret och verksamhetsnära påverkan.

Mötesplats för lärare i anpassad grundskola

I Göteborgs grundskoleförvaltning finns 33 anpassade grundskolor där mer än 200 lärare arbetar. Via mötesplatserna ger lärarna varandra stöd i rollen som pedagogiska ledare vilket i sin tur leder till positiva effekter på undervisningens kvalitet. Mötesplatserna är ett initiativ från skolledare i anpassad grundskola och utgör en viktig förutsättning för att kunna åstadkomma en likvärdig utbildning av hög kvalitet i såväl anpassade grundskolor som grundskolor med individintegrerade elever.


Mötesplatserna äger rum i samband med lärarnas studiedagar, tre halvdagar och en heldag per läsår. De leds och organiseras av utsedda mötesplatsledare, som kan vara speciallärare, förstelärare, lärare eller specialpedagoger. Alla lärare tillhör en mötesplatsgrupp, om cirka 15-20 personer, där man lär tillsammans och delar erfarenheter. 


Under verksamhetsåret 2023/2024 läggs fokus på kommunikation och tillgängliga lärmiljöer på mötesplatserna för lärare i anpassad grundskola. Maria Krafft Helgesson, som är inspiratör, författare och utbildare inom kommunikation och tillgänglighet, kommer att stödja i arbetet med hur man, som lärare och arbetslag, kan skapa en kommunikativ och kognitiv tillgänglighet för elever i anpassad grundskola samt hur man utvecklar verksamheten utifrån dessa förutsättningar.