Bli behörig för att undervisa i anpassad grundskola


Vill du arbeta med elever i den anpassade grundskolan och har en grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen samt tre års lärartjänstgöring omfattande minst halvtid? Då är utbildningen till speciallärare med specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning något för dig.

Utbildning till speciallärare med specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning

Utbildningen speciallärare med specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning är en påbyggnadsutbildning som omfattar 90 högskolepoäng på avancerad nivå och som ger dig fördjupade kunskaper och förutsättningar för att arbeta med frågor som rör barns och elevers lärande. Efter examen blir du behörig att som speciallärare undervisa inom den anpassade grundskolan och/eller den anpassade gymnasieskolan. Vilken/vilka skol- och/eller verksamhetsformer du blir behörig att undervisa i beror på inriktningen i din grundläggande lärarexamen.

Om utbildningen

Specialiseringen mot intellektuell funktionsnedsättning lägger grunden till din förmåga att enskilt och tillsammans med kollegor stödja elever med intellektuell funktionsnedsättning i deras allsidiga kunskapsutveckling och lärande i skolans ämnen. Särskild tyngdpunkt läggs på identitetsutveckling, kommunikation och interaktion samt delaktighet.

Genom utbildningen får du fördjupade kunskaper om elevers språk- och begreppsutveckling där olika redskap så som alternativ och kompletterande kommunikation prövas. Relationen mellan funktionsnedsättning och lärmiljö problematiseras för att kunna arbeta förebyggande (från Göteborgs Universitets hemsida).

Studietakten är 50 %, men kan variera mellan de olika lärosätena.

Möjlighet till ekonomiskt stöd

Huvudman kan söka statsbidrag medarbetare som läser till speciallärare med specialiseringen intellektuell funktionsnedsättning. Statsbidraget för fortbildning av lärare och förskollärare finns i två modeller dels löneersättningsmodellen som baseras på medarbetarens nedsättning i tjänst, dels modellen högskolepoäng/termin som ger 1 000 kr/högskolepoäng. Löneersättningsmodellen är att föredra för den här typen av studier.

Ansvarig chef kan också söka ekonomiskt stöd för mellanskillnaden mellan statsbidrag och faktisk lönekostnad från kompetensförsörjningsanslaget.