Filmade föreläsningar med Emma Leifler


Under 2023 har Emma Leifler hållit i ett antal studiedagar om tillgängligt lärande för dig som är anställd lärare på grundskoleförvaltningen. Den 30 oktober filmades hennes studiedag in, så att du kan kika på innehållet om du inte var med, vill se om vissa delar eller titta på tillsammans med andra på skolan för kollegialt lärande. Varje film innehåller diskussionsfrågor.

Grundutbildning 

Del 1: Inkludering i praktiken

 • Har vi en samsyn i arbetslaget/på skolan vad det gäller elever i behov av stöd? Hur märks det i så fall?
 • Vad kan vi behöva tänka på och göra för att stärka konsensus på skolan och att alla strävar åt samma håll, arbetar inkluderande, och med synsättet att eleverna så långt som möjligt kan och bör undervisas i den kontext vi befinner oss i?
 • Vad är i nuläget våra utvecklingsområden eller förbättringsområden, inom den fysiska miljön, den pedagogiska och den psykosociala?
 • Hur arbetar vi med att identifiera elevernas styrkor, alla elever och med ett särskilt fokus på elever med NPF? Hur delar vi det på olika sätt, mellan oss och till våra elever?

Del 2: Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning genom skolan — från liten till stor

 • Hur arbetar vi med våra höga förväntningar? Hur hjälps vi åt med att ha höga förväntningar på alla elever med ett särskilt fokus på elever med NPF?
 • Vilka kännetecken som är vanligt förekommande när man har NPF är vi bra på att upptäcka och förstå och vilka behöver vi bli bättre på?
 • Vad kan vi göra mer i den fysiska lärmiljön för elever med NPF?
 • Använder vi ritprat, seriesamtal och sociala berättelser för elever med exempelvis autism? Dela med er i arbetslaget om någon använder det kontinuerligt och på olika sätt.

Del 3: Pedagogiska konsekvenser och stödstrukturer 

 • Sätt ord på och gör en lista med faktorer som ni tänker ingår i en tillgänglig lärmiljö. Vad tänker vi är särskilt värdefullt för elever med NPF?
 • Hur arbetar vi tillsammans med trygghet och arbetsro? Hur hjälps vi åt? Önskar vi att samarbetet ska stärkas inom detta område så diskutera vad som skulle kunna genomföras.
 • Vad gör vi idag i det förebyggande arbetet för eleverna, kanske särskilt för elever med NPF. Vilka är våra bästa strategier för att ligga steget före? När, hur och vad?
 • Har vi goda kommunikationsvägar idag? Delas all information till all personal, exempelvis kring elever med NPF? Är det något vi vill bli bättre på? Vad kan vi göra?

Del 4. Specialdidaktik

 • Vilka dialoger och samtal har vi idag som stärker delaktigheten hos våra elever? Vad tänker vi att vi behöver utveckla?
 • Vilka behov är vi bra på att möta i vår undervisning och vilka behov behöver vi bli bättre på att möta? Hur kan vi göra det?
 • Hjälps vi åt med relationer och ledarskap? Relationer och ledarskap är två ytterst viktiga faktorer i mötet med elever med NPF. Har vi de där goda relationerna med eleverna så att vi på bästa sätt kan arbeta med ramar och regler?
 • Diskutera begreppet stödstrukturer, god undervisning och ledning och stimulans. Jämför och kontrastera mot extra anpassningar och särskilt stöd. Dela med er av era allra bästa stödstrukturer och varför de gör eleverna aktiva och/eller trygga.

Fördjupningsutbildning 

Del 5. En förberedd lärmiljö för autistiska elever

 • Hur förbereder vi lärmiljön för våra autistiska elever? Vad gör vi bra och vad behöver vi utveckla/förbättra?
 • Vad tänker vi ingår i begreppet psykosocial lärmiljö. Gör en lista med ord och begrepp som diskussionsunderlag och koppla ihop varje del till er undervisningskontext/lärmiljö.
 • Omgivningens förståelse över funktionsnedsättningar behöver ständigt utvärderas. Ser vi olikheter som en tillgång? Accepterar vi varandra fullt?  Hur kan vi arbeta med omgivningens förståelse på bästa sätt?
 • Reflektera över isberget och vilka beteenden/vilket agerande vi upptäcker/noterar i skolmiljön. Gå under ytan och samtala om alla orsaker till att det kan uppstå problematiska situationer. Välj ut några områden för djupare förståelse och se om ni kan lägga in det som vidare gemensamt arbete framöver.

Del 6. Inkluderingskomptens 

 • Vilka kompetensutvecklingsinsatser önskar ni er? Gör en lista med områden som ni delar med skolledning.
 • Gör en fiktiv plan över hur insatser om kompetensutveckling skulle kunna se ut.
 • Vad behövs för att kompetensutveckling ska göra skillnad? Diskutera vad ni tänker är viktigt för att det sedan ska göra skillnad i praktiken.
 • Självupplevd förmåga – diskutera begreppet och reflektera över er enskilda, ert arbetslag och era elevers självupplevda förmåga.

Del 7. Social färdighetsträning i grupp för äldre elever

 • Identifiera och sätt ord på alla informella och formella sociala händelser i skolmiljön. Vilka områden är vi bra på att förbereda eleverna på och vilka glömmer vi lätt i vardagen?
 • Vilka delar i vår verksamhet skulle kunna inkludera moment av social färdighetsträning för grupper eller enskilda elever?
 • Hur skulle vår elevhälsa kunna stötta och vara en del i detta arbete? Skolan sociala miljö och förbättring av rådande klimat?
 • Socioemotionella mål – vad tänker vi att det är? Hur kan det få lov att ta tid i undervisning?

Del 8. Inkludering för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

 • Vilka elevundersökningar arbetar vi med i nuläget? Vad gör vi med det som undervisningen visar/det som kommer fram? Vad önskar vi att göra mer av?
 • Hur kan vi stärka samverkan på vår skola, hur kan personal och EHT arbeta effektivt tillsammans? Vad tänker vi behövs för att det ska ske? Från vår sida, från EHT´s sida och från lednings sida?
 • Strukturerad lärmiljö – diskutera den bild/vad som ingår och hur ni arbetar med det i nuläget. Vilka delar önskar ni arbeta vidare med? Vad vill ni göra?
 • Stödstrukturer för hela elevgruppen och för individuella elever – hur kan vi på bästa sätt väva in det i undervisning?

Del 9. Verktygslåda för specialdidaktik 

 • Arbeta med mål tillsammans – hur gör vi eleverna delaktiga i mål? På vilket sätt arbetar vi med hela skolans mål, grupper/klassers mål och enskilda elevers mål? Kan/behöver vi utveckla och förstärka elevernas delaktighet? Vad kan vi göra för att det ska utvecklas?
 • KASAM – känsla av sammanhang. Diskutera begreppen begriplighet, förutsägbarhet och hanterbarhet. Hur tolkar vi dem och omsätter i undervisning?
 • Självkänsla – självtillit- självupplevd förmåga, vilka är våra bästa strategier och metoder för att våra elever ska känna detta? Hur kan vi stötta våra elever med NPF inom detta område? Vad behöver vi göra?
 • Våra uppgifter – analysera ett antal uppgifter och reflektera över hur tydliga och begripliga de är. Arbeta tillsammans och skapa en bank av tydliga uppgifter.
 • Engagemang – är våra elever engagerade i undervisningen? Hur märks det? Vad innebär det? Och hur arbetar vi med detta om vi märker att det saknas?

Om föreläsaren Emma Leifler

Emma är universitetsadjunkt vid Göteborgs universitet och också knuten till KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet). Hennes forskning berör inkludering för elever med NPF. Emma har skrivit boken Praktisk inkludering som relateras till den senaste forskningen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och lägger en teoretisk grund samt ger förståelse och verktyg för hur lärare kan skapa förutsättningar för lärande och differentiera utifrån olika elevers behov.