Elevers delaktighet

Delaktighet och inflytande är viktiga delar av skolans demokratiska uppdrag. Delaktighet och elevinflytande kan stärka elevernas motivation och ge dem färdigheter som kommer till nytta genom hela livet. Det kan exempelvis handla om att ta ansvar, kommunicera, leda och lyssna på andra.