Lärandeidentitet och generiska förmågor för tillgänglig lärmiljö


För att nå skolframgång behöver elever utveckla kunskaper. De behöver också få utveckla tilltro till den egna förmågan att lära och en rad förmågor som finns inbäddade i läroplanens formuleringar. Till exempel kreativitet, motivation, självuppfattning samt sociala, kommunikativa och analytiska förmågor.

Vad är generiska förmågor och lärandeidentitet?

Dessa förmågor benämns ofta som generiska förmågor eller lärandeidentitet. Olika forskare använder olika begrepp, men evidensen är tydlig: genom att elevers övergripande förmågor utvecklas, stärks även deras utveckling inom andra ämnesrelaterade områden.

Tillgänglig lärmiljö och likvärdig undervisning

Lärmiljön och undervisningen blir mer tillgänglig för eleverna genom att lärare stöder dessa förmågor i den ordinarie undervisningen stället för att de berörs i separata lektioner eller aktiviteter. Alla elever gynnas av stärkta generiska förmågor/lärandeidentitet, inte minst de elever som har sämre socioekonomiska förutsättningar. Att främja en positiv lärandeidentitet och stärkta generiska förmågor är därför ett sätt att utjämna skillnader i elevers olika förutsättningar.

Ju tidigare i livet elever får möta en sådan undervisning, desto större skillnad kan den göra. Att stärka elevers generiska förmågor/lärandeidentitet är därför en viktig tidig insats. Samtidigt finns det äldre elever som ännu inte har utvecklat dessa förmågor. Det är därför angeläget att fokusera dessa ämnesövergripande förmågor oavsett om du undervisar yngre eller äldre elever. 

Hur lär jag mer?

Nätverksarbete

Genom att din skola har minst en representant i förskoleklassnätverket i ert utbildningsområde får ni stöd för att utveckla en undervisning som stöder elevers generiska förmågor/lärandeidentitet. Första nätverket för hösten äger rum i mitten av september 2023. Träffarna sker per utbildningsområde och leds av förskoleklassutvecklare. Varje deltagande skola ges tillgång till minst tre bokexemplar av Undervisningsstrategier – för lärandeidentitet (2020).

Workshop-serie för årskurs F-3

I denna workshopserie över tre tillfällen kan hela arbetslag av lärare i årskurs F-3 delta tillsammans med skolans specialpedagogiska personal. Deltagarna kommer att ges teoretiska kunskaper om generiska förmågor/lärandeidentitet samt stöd att utveckla, pröva, ompröva och systematiskt följa upp en sådan undervisning.

I mån av tillgång får deltagarna boken Undervisningsstrategier – för lärandeidentitet (2020). Endast ett begränsat antal böcker finns inköpta.  

Stöd för kollegialt lärande

Grundskoleförvaltningen har i samverkan med forskaren Ann S Pihlgren tagit fram filmer, samtalsfrågor och uppgifter att pröva i den egna verksamheten. Syftet är att du som lärare ska få kunskap om och stöd att utveckla din undervisning med fokus på generiska förmågor/lärandeidentitet, samt hur du systematiskt kan följa upp en sådan undervisning. I varje film visar Pihlgren några bilder som finns samlade i en presentation. Du hittar alla presentationer längst ner på sidan under "Tillhörande material". 

Filmer för lärare

Dessa två filmer vänder sig till dig som är lärare. Ann S Pihlgren ger teoretisk bakgrund och stöd för hur du och dina kollegor kan utveckla en undervisning som främjar elevernas lärandeidentitet. I varje film ger Pihlgren några samtalsfrågor att reflektera och samtala kring. Titta gärna på filmerna tillsammans med dina kollegor. Det ger er möjlighet att ta del av fler tankar och idéer kring innehållet i filmerna.

  • Tidsåtgång: Varje film är ca 30 minuter lång, men avsätt gärna ca 60 minuter för att kunna reflektera och samtala med dina kollegor om frågorna som Pihlgren ställer.
  • Att prova mellan filmerna: I den första filmen ger Pihlgren en uppgift för att pröva i den egna verksamheten, innan ni tittar på den andra filmen. Pröva gärna vid mer än ett tillfälle.


Film för skolledare

Forskare Ann S Pihlgren ger teoretisk bakgrund och stöd för hur du som skolledare kan leda skolans arbete för att eleverna i undervisningen ska få utveckla en positiv lärandeidentitet.

Lärandeidentitet film 3  skolledare

Lärandeidentitet film 3  skolledare (55 minuter).   

Vetenskapliga texter om du vill läsa mer