Försäljning/förvärv av fastighet, bostadsrätt eller tomträtt


Information för dig som är förmyndare eller förordnad god man som ska sälja eller förvärva en fastighet, bostadsrätt eller tomträtt för den omyndiges räkning.

Försäljning av fastighet, bostadsrätt eller tomträtt

Som föräldraförmyndare får du/ni endast sälja den omyndiges fastighet, bostadsrätt eller tomträtt om överförmyndaren samtycker till försäljningen. Notera att det endast är du/ni som förmyndare som är behörig att ansöka om överförmyndarens samtycke. Om ni är två förmyndare måste båda underteckna ansökan.

Av lagstiftningen framgår att överförmyndaren får lämna samtycke till försäljningen endast om åtgärden är lämplig med hänsyn till egendomens natur samt den omyndiges ålder, framtida behov och samlade tillgångar. Därför är det viktigt att du/ni i ansökan förklarar skälet till försäljningen och att du/ni lämnar in handlingar som styrker att försäljningen sker till gällande marknadspris. Försäljning bör ske på den öppna marknaden, med hjälp av mäklare.

Observera! Om du/ni som förmyndare ska köpa fastigheten/bostadsrätten av den omyndige, måste du/ni ansöka om en god man som bevakar den omyndiges rättigheter. Kontakta överförmyndaren för mer information.

Följande handlingar ska lämnas in med ansökningsblanketten

Utdrag ur fastighetsregistret alternativt ur lägenhetsregistret
För att visa vem som äger fastigheten eller bostadsrättslägenheten. Mäklaren kan hjälpa till att ta fram utdraget för fastighet. Bostadsrättsföreningen kan ta fram utdrag för bostadsrätt.

Kopia på registrerad bouppteckning om säljaren är ett dödsbo
Om säljaren är ett dödsbo krävs kopia av registrerad bouppteckning för att visa att den omyndige är dödsbodelägare.

Yttrande från den omyndige om denne är över 16 år
Innan överförmyndaren kan ta ställning till att lämna samtycke ska den omyndige ges möjlighet att få yttra sig om denne har fyllt 16 år. Om den omyndige håller med om försäljningen, räcker det att hon/han skriver under ansökan.

Värderingsutlåtande
Värderingen ska göras av opartisk auktoriserad värderingsman alternativt opartisk mäklare i syfte att styrka gällande marknadspris. Den mäklare som ansvarar för försäljningen ska alltså inte utföra värderingen. I de undantagsfall där försäljning sker utan hjälp av mäklare krävs istället två opartiska värderingsutlåtanden för att styrka marknadspriset.

Budlista från mäklare
I syfte att styrka att försäljningen har skett på öppen marknad med aktiv budgivning.

Köpekontrakt som undertecknats av köpare och säljare
Bestyrkt kopia av undertecknat köpekontrakt, där samtliga villkor framgår. Av kontraktet bör det framgå att det är giltigt först när överförmyndaren beslutat om att ge samtycke till försäljningen. Om ni är två förmyndare ska båda underteckna kontraktet.

Efter genomförd försäljning - Likvidavräkning och insättningskvitton
Lämna in en likvidavräkning samt insättningskvitto som visar att köpeskillingen satts in på konto i den omyndiges namn. Om säljare är ett dödsbo räcker det med en likvidavräkning.

Försäljning av fastighet/bostadsrätt för omyndig

Förvärv av fastighet, bostadsrätt eller tomträtt

Som föräldraförmyndare får du/ni endast förvärva (genom köp, byte eller gåva) en fastighet, bostadsrätt eller tomträtt för den omyndige om överförmyndaren samtycker till förvärvet. Notera att det endast är du/ni som förmyndare som är behörig att ansöka om överförmyndarens samtycke. Om ni är två förmyndare måste båda underteckna ansökan.

Av lagstiftningen framgår att överförmyndaren får lämna samtycke till förvärvet om det inte kan anses olämpligt med hänsyn till egendomens natur, den omyndiges ålder och framtida behov eller andra omständigheter. Därför är det viktigt att du/ni i ansökan förklarar skälet till förvärvet, vem som ska stå för de löpande kostnaderna, hur ett eventuellt köp ska finansieras och att du/ ni lämnar in handlingar som styrker att ett köp inte sker till ett belopp överstigande gällande marknadspris. Köp bör ske på den öppna marknaden, med hjälp av mäklare.

Observera! Om du/ni som förmyndare ska sälja eller ge bort en fastighet/bostadsrätt till den omyndige, måste du/ni ansöka om en god man som bevakar den omyndiges rättigheter. Kontakta överförmyndaren för mer information.

Om du som enbart är förordnad god man för att bevaka rätt vid försäljning av fastighet/bostadsrätt/tomträtt – Glöm ej att begära dig entledigad när ditt uppdrag är slutfört!

Följande handlingar ska lämnas in med ansökningsblanketten

Utdrag ur fastighetsregistret alternativt ur lägenhetsregistret
För att visa vem som är nuvarande ägare, om det finns befintliga pantbrev och om fastigheten eller bostadsrättslägenheten är belånad. Mäklaren kan hjälpa till att ta fram utdraget för fastighet. Bostadsrättsföreningen kan ta fram utdrag för bostadsrätt.

Yttrande från den omyndige om denne är över 16 år
Innan överförmyndaren kan ta ställning till att lämna samtycke ska den omyndige ges möjlighet att få yttra sig om denne har fyllt 16 år. Om den omyndige håller med om förvärvet, räcker det att hon/han skriver under ansökan.

Värderingsutlåtande (om den omyndige ska finansiera köpet)
Värderingen ska göras av opartisk auktoriserad värderingsman alternativt opartisk mäklare i syfte att styrka gällande marknadspris. Den mäklare som ansvarar för försäljningen/köpet ska alltså inte utföra värderingen. I de undantagsfall där det sker utan hjälp av mäklare krävs istället två opartiska värderingsutlåtanden för att styrka marknadspriset.

Budlista från mäklare
I syfte att styrka att köpesumman motsvarar gällande marknadspris.

Köpekontrakt som undertecknats av köpare och säljare
Bestyrkt kopia av undertecknat köpekontrakt, där samtliga villkor framgår. Av kontraktet bör det framgå att det är giltigt först när överförmyndaren beslutat om att ge sitt samtycke. Om ni är två förmyndare ska båda underteckna kontraktet.

Gåvohandling som undertecknats av gåvogivare och gåvomottagare
Bestyrkt kopia av undertecknad gåvohandling.  Om ni är två förmyndare ska båda underteckna handlingen.

Efter genomfört köp - Likvidavräkning och inbetalning av köpeskilling
Lämna in en likvidavräkning och ett underlag som visar att om den omyndige har betalt köpeskillingen.

Om du som enbart är förordnad god man för att bevaka rätt vid förvärv av fastighet/bostadsrätt/tomträtt – Glöm ej att begära dig entledigad när ditt uppdrag är slutfört!

Förvärv av fastighet/bostadsrätt för omyndig