Årsräkning


Om du som god man eller förvaltare har ett uppdrag där förvalta egendom ingår, är du redovisningsskyldig gentemot överförmyndaren vad gäller din huvudmans ekonomi. Det innebär att du är skyldig att inkomma med en årsräkning till överförmyndaren senast den siste februari året efter det år förvaltningen avser.

I årsräkningen ska du redovisa hur huvudmannens tillgångar har förvaltats under året. Generellt sett innebär detta att huvudmannens ekonomi ska redovisas genom att ange tillgångar och skulder vid periodens början och slut samt utgifter och inkomster under perioden. Till årsräkningen ska du även bifoga underlag (årsbesked, bankkontoutdrag, kvittenser med mera) som bekräftar det du angivit i årsräkningen. Läs mer om vilka underlag som ska bifogas årsräkningen under rubriken "Underlag till din redovisning". Efter överförmyndarens granskning av årsräkningen skickas underlagen tillbaka till dig (obs! underlag som styrker tillgångars och skulders värde per 31 december sparas hos överförmyndaren). Tillsammans med din årsräkning ska du även lämna in en redogörelse av ditt uppdrag. På redogörelsen kan du även begära arvode och ersättning för utfört uppdrag. Information om redogörelsen finner du här under rubriken "Redogörelse för utfört uppdrag".

Viktigt att tänka på vid upprättandet av en årsräkning:

  • Glöm inte att skriva under årsräkningsblanketten och lämna in originalet.
  • Läs igenom anvisningarna på blankettens baksida och i informationsbroschyren "Redovisning av ekonomi - Årsräkning, redogörelse och arvode" som du finner nedan.
  • Om du väljer att använda dig av den autosummerande blanketten ber vi dig först spara ner den till din dator, för att därefter öppna den med hjälp av till exempel Adobe Reader. På detta sätt har vi funnit att det fungerar bäst. Vi kan tyvärr inte garantera att vår autosummerande blankett fungerar på alla plattformar.

Lämna din årsräkning via vår e-tjänst

Du har möjlighet att lämna in din årsräkning via vår e-tjänst. För att förbereda dig ska du ha dina underlag i PDF-format, och du bör ha sammanställt din årsräkning i en digital blankett, så att du har de värden som ska fyllas i redo. Väl inloggad i vår e-tjänst har du endast en timme på dig att färdigställa din redovisning.

Länk till e-tjänsten på mina sidor

 

Årsräkning och sluträkning för vuxna, summerande med löpande bokföring (Excel)

Informationsbroschyr Årsräkning, redogörelse och arvode