Sluträkning

Föräldrar upphör att vara förmyndare när den omyndige fyller 18 år. Detsamma gäller för förordnade förmyndare även om detta uppdrag även kan upphöra innan 18-årsdagen. När uppdraget upphört ska en sluträkning lämnas in till överförmyndaren.

När barnet fyller 18 år och blivit myndigt, varpå föräldrarnas förvaltning upphör, ska en sluträkning inlämnas till överförmyndaren inom en månad från myndighetsdagen. Sluträkning lämnas i samma form och på samma blankett som årsräkningen.

I sluträkningen ska barnets tillgångar och skulder vid årets början respektive per myndighetsdagen samt inkomster och utgifter under perioden redovisas. Till sluträkningen ska kontoutdrag och årsbesked från bank bifogas. Om uttag från överförmyndarspärrat konto har skett under året ska underlag som visar vad de uttagna medlen använts till skickas med.

Förordnade förmyndare, som blivit utsedda av tingsrätten, ska komma in med sluträkning när den omyndige fyllt 18 år eller vid händelse av att uppdraget upphört innan 18-årsdagen.

Årsräkning och sluträkning för omyndig