Bouppteckning och arvskifte


Om din huvudman är dödsbodelägare i ett dödsbo måste du tänka på att detta kräver särskild handläggning och samtycke av överförmyndaren. Nedan finner du information och checklista över vad du ska tänka på vid bouppteckning och arvskifte.

Ibland måste överförmyndaren utse ytterligare en god man

Om du som god man eller förvaltare är delägare i samma dödsbo som din huvudman kan du inte företräda huvudmannen eftersom det uppstår en jävssituation. Överförmyndaren måste i sådana fall tillsätta en god man enligt 11 kap 2 § föräldrabalken som företräder huvudmannen i just denna rättssak.

Bouppteckning

Gode mannen/förvaltaren ska bli kallad till bouppteckningen. Detta ska ske senast tre månader efter dödsfallet. Bouppteckningen ska därefter sändas till skatteverket för registrering. I bouppteckningen ska det framgå att en god man/förvaltare är förordnad.

Arvsavstående

God man/förvaltare får som huvudregel inte göra arvsavstående för huvudmannens räkning enligt 15 kap 6 § föräldrabalken.

Testamente

Ställföreträdare som företräder en dödsbodelägare har inte rätt att godkänna ett testamente. Ställföreträdaren ska alltså endast bekräfta att man tagit del av testamentet.

Om testamentet innebär att huvudmannens laglott (=halva arvslotten) inskränks, måste du göra förbehåll för huvudmannens rätt till laglott. Detta ska ske senast sex månader efter det du tagit del av testamentet.

Om den avlidne efterlämnat ett testamente ska testamentet delges samtliga dödsbodelägare. I samband med delgivning uppmanas ställföreträdaren av den som tar hand om dödsboet att antingen bekräfta att man tagit del av testamentet eller att godkänna det. Att godkänna ett testamente betyder att man avsäger sig rätten att klandra testamentet. Man kan alltså efter ett godkännande inte längre ifrågasätta testamentets giltighet.

Försäljning av fastighet eller bostadsrätt

Ska dödsboet sälja en bostadsrätt eller en fastighet ska försäljningen villkoras av överförmyndarens samtycke.

Mer information finner du under rubriken förvärv/försäljning av fastighet, bostadsrätt eller tomträtt.

Arvskifte

Ett arvskifte är ett avtal som reglerar vad arvingarna och eventuella testamentstagare ska få. Om endast en person ska ärva görs inget arvskifte.

Arvskifte ska ske så snart som möjligt och särskild arvskifteshandling upprättas. Har arvskifte inte skett inom sex månader från det att bouppteckningen upprättades ska en skriftlig redovisning lämnas till överförmyndaren om varför det inte skett.

God man/förvaltare ska ta emot förslag till arvskifte, godkänna och överlämna detta till överförmyndaren för slutligt godkännande. Observera att samtliga övriga dödsbodelägare ska ha godkänt arvskiftet innan det sänds till överförmyndaren.

Så snart skiftet är verkställt genom att den enskilde fått arvet insatt på sitt bankkonto, eller om det gäller en fastighet lagfart beviljats, ska gode mannen/ förvaltaren redovisa detta till överförmyndaren.

I det fall make/maka avlider och den överlevande parten är ensam arvtagare krävs som angetts ovan inget arvskifte. Om god man är förordnad för endast denna rättshandling ska redovisning till överförmyndaren ske genom kontoutdrag eller annat som visar att pengarna är överförda till konto i den efterlevandes namn.

Checklista

  • För att Överförmyndaren ska kunna fatta beslut om samtycke måste följande underlag finnas (och ska således skickas in till Överförmyndaren);
  • Bouppteckning (registrerad vid skattemyndigheten).
  • Eventuellt testamente.
  • Arvskifte som godkänts av samtliga dödsbodelägare.
  • Redovisningsräkning som visar vad som skett med dödsboets tillgångar från dödsdagen fram till arvskiftesdagen

Mer information?

Här kan du läsa mer om vad en god man bör tänka på när denne bevakar sin huvudmans rätt i dödsbo