Uttag från spärrat konto

Ett konto som försetts med en överförmyndarspärr innebär att pengar inte får tas ut från kontot av god man eller förvaltare utan överförmyndarens samtycke.

Kontot som god man/förvaltare disponerar fritt

Överförmyndarnämnden i Göteborg har beslutat att en god man eller förvaltare bör se till att det finns maximalt 50.000 kr på transaktionskontot, det vill säga det konto som ställföreträdaren har tillgång till och kan disponera utan överförmyndarens tillstånd.

Överförmyndarspärr

Huvudmannens övriga konton ska alltid beläggas med överförmyndarspärr. Detta görs av ställföreträdaren i samarbete med huvudmannens bank.

Överförmyndarspärren innebär att kontot spärras från alla utom huvudmannen själv. Kontot spärras därmed också för ställföreträdaren. Ett överförmyndarspärrat konto innebär en ökad trygghet för både huvudmannen och ställföreträdaren och det har också flera redovisningsmässiga fördelar.

Ansökan om uttag krävs

För att få ta ut pengar från ett överförmyndarspärrat konto krävs ett samtycke (beslut) från överförmyndaren. Ställföreträdaren måste således alltid ansöka om överförmyndarens samtycke till ett uttag från ett spärrat konto. Detta görs skriftligen på en särskild blankett som du finner längst ner på sidan.

Överföring mellan spärrade konton

Att enbart föra över medel från ett konto till ett annat konto genom en transaktion mellan bankerna är enligt kommentaren till 13 kap. 8 § föräldrabalken inte att jämställa med att ta ut pengar. En ren överföring mellan två spärrade konton genom en transaktion mellan bankerna kan sålunda göras utan samtycke av överförmyndaren. Detta gäller överföringar mellan samtliga former av spärrade konton, exempelvis sparkonton, fasträntekonton och fondkonton.

Ansök om uttag via webben

Ansök om uttag

Ansök om uttag via blankett

Uttag från spärrat konto för vuxna (PDF-blankett)