Kontostruktur


För att kunna sköta din huvudmans ekonomi och underlätta vid redovisningen av ekonomin är det viktigt att du redan från början lägger upp en korrekt kontostruktur. Nedan kan du läsa om hur kontostrukturen ska se ut och vilka regler som gäller för olika typer av konton.

Vid såväl godmanskap som förvaltarskap gäller enligt 14 kap. 8 § föräldrabalken som huvudregel att pengar som satts in hos bank får tas ut endast efter samtycke från överförmyndaren. Dessa konton är överförmyndarspärrade.

Från nämnda huvudregel görs i lagen ett undantag för pengar som behöver hållas tillgängliga för huvudmannens uppehälle eller vården av hans eller hennes egendom. Detta undantag är grunden för det som brukar benämnas transaktionskonto.

Privata medel (eller fickpengar) är de pengar som huvudmannen själv använder. Ställföreträdaren kan överlämna privata medel till huvudmannen antingen genom överlämning av kontanter (mot kvittens) eller genom insättning på ett konto som endast huvudmannen har rätt att använda.

Huvudmannens konton kan alltså delas in i tre huvudgrupper: (1) ett eller flera överförmyndarspärrade konton, (2) transaktionskonto samt (3) privata medelskonto.

1.   Överförmyndarspärrade konton

1.1  Har ställföreträdarens rätt att göra uttag?

Ja, ställföreträdaren har rätt att göra uttag från ett sådant konto men endast om överförmyndaren först samtyckt till uttaget. En sådan prövning ska överförmyndaren göra för varje uttag som önskas göras.

1.2 Redovisning gentemot överförmyndaren

Ställföreträdaren redovisar spärrade konton genom kontoutdrag och årsbesked
från banken. Överförmyndaren kontrollerar att eventuella uttag motsvaras av uttagstillstånd.

1.3 Har huvudmannen rätt att göra uttag?

Vid godmanskap har huvudmannen rätt att göra uttag. Vid förvaltarskap har huvudmannen ingen sådan rätt.

2.  Transaktionskonto

2.1 Har ställföreträdarens rätt att göra uttag?

Ja, ställföreträdaren har rätt att utan såväl huvudmannens som överförmyndarens samtycke ta ut pengar från kontot och verkställa utbetalningar. Kontot är således ospärrat för ställföreträdaren.

2.2   Redovisning gentemot överförmyndaren

Eftersom ställföreträdaren har rätt att göra uttag från kontot måste varje transaktion på kontot redovisas till överförmyndaren (genom bland annat kontoutdrag).

2.3 Har huvudmannen rätt att göra uttag?

Vid godmanskap har huvudmannen rätt att göra uttag. Vid förvaltarskap har huvudmannen ingen sådan rätt.

3.  Privata medelskonto

3.1 Har ställföreträdaren rätt att göra uttag från kontot?

Nej, ställföreträdaren kan endast göra insättningar till ett sådant konto. Kontot (och även eventuellt kort som är kopplat till kontot) får endast användas av huvudmannen och/eller boendepersonal.

3.2 Redovisning gentemot överförmyndaren

Ställföreträdaren förvaltar inte kontot och ska därför inte redovisa till överförmyndaren hur pengarna på kontot använts. Ställföreträdaren är dock skyldig att kontrollera kvitton avseende de inköp boendepersonal gör för huvudmannens räkning.

3.3 Förvaltningen för Funktionsstöds rutin för privata medel. 

Förvaltningen för Funktionsstöd har antagit en ny rutin för hantering av privata medel. Alla verksamheter inom förvaltningen ska arbeta efter rutinen senast 29 februari 2024. Du hittar rutinen här

4.   Bankföreningens information om bankfrågor för gode män och förvaltare

Bankföreningen företräder bankerna i Sverige och har till uppgift att sprida kunskap om bankernas arbete. De har bland annat informationstexter med regler och bestämmelser vad som gäller i bankfrågor med godmanskap/förvaltarskap. Bankföreningens sida hittar du här.